Start system CMS 
 
 
 
 
 
 
 CMS - co to jest?

CMS, to system zarządzania treścią (ang. CMS - Content Management System). Pozwala obsługiwać własny serwis poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari czy Operę) tak, jakby obsługiwało się prosty edytor tekstowy (np. Wordpad, czy MS Word etc.). Systemem CMS jest Joomla (czyt. dżumla), a także WordPress. Mając serwis zbudowany w takim systemie będziesz mógł:

  • dodawać artykuły
  • grupować je w sekcje i kategorie, które zdefiniujesz
  • formatować treść: czcionkę, odstępy, obrazki, linki itd.
  • rejestrować użytkowników
  • udostępniać wskazane treści konkretnym użytkownikom
  • tworzyć galerie zdjęć
  • udostępniać konkretne pliki

a to jeszcze nie wszystko.

Koszt systemu CMS

W przeciwieństwie do rozwiązań komercyjnych tego typu, oba CMS'y (Joomla i WordPress) (program) są bezpłatne.  Nie płacisz za programowanie.
Więcej informacji nt. CMS Joomla:

www.joomla.pl
www.pl.wikipedia.org/wiki/Joomla
www.google.pl/search?q=joomla

Czas wyprodukowania serwisu

Produkcja dobrze opisanego przez klienta serwisu może zamknąć się nawet w czasie trzech dni roboczych, zależy to od stopnia skomplikowania projektu oraz dostarczonych materiałów. Przy projektowaniu serwisu służymy naszym doświadczeniem graficznym i technicznym.

 

 

Pytania? 
Chętnie odpowiemy: kontakt

Przybliżenie różnorodnych zagadnień

Projektowanie stron www

poprzez zapoznanie z podstawowymi zasadami projektowania graficznego, formami komunikacji wizualnej (litera, znak, inicjał, piktogram), technikami wypowiedzi (rysunkowa, malarska, graficzna, fotograficzna), elementarnymi zasadami typografii, podstawami kompozycji i planowania na płaszczyźnie. Kształtowanie umiejętności podejmowania

decyzji typograficznych i projektowych

ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikatywność i klarowność przekazu wizualnego. Opanowanie procesu

projektowania stron www i graficznego

(analiza tematu, wybór środków realizacji, wykonanie i

prezentacja projektu strony

, uzasadnienie podjętych decyzji). Zasady opracowywania identyfikacji wizualnej - od znaku firmowego, poprzez druki reklamowe, do przestrzennych rozwiązań reklamowych i wystawienniczych. Charakter warsztatowych ćwiczeń połączonych z wykładami, odbywających się w pracowniach artystów grafików, projektantów wwww systemie cotygodniowych spotkań. Prowadzony jest przez artystów plastyków - specjalistów w zakresie

projektowania www

Strony www

Przygotowanie odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego. Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie projektowania internetowych stron www.
Rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych. Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych,

kreowanie stron www

zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki. Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.

Projektowanie stron www

Kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki. Pogłębienie zainteresowań poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne. Stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju oraz indywidualnej artykulacji plastycznej osobowości, do integrowania wiedzy plastycznej zdobywanej na wszystkich przedmiotach artystycznych.

strony www

Kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki. Rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi.

projektowanie

Systematyczne ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian. Ukazywanie różnych funkcji sztuki - estetycznej, poznawczej, użytkowej, emocjonalno terapeutycznej, religijnej. Inspirowanie do aktywności twórczej, udziału w różnych formach konfrontacji artystycznych.

tworzenie, budowa stron www

Podejmowanie działań promujących aktywnych i szczególnie uzdolnionych. Stwarzanie profesjonalnych warunków do dalszego kształcenia, w szczególności na studiach plastycznych.

strony

Twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej,

Profesjonalnie

korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej (sztuki stosowanej) przy realizowaniu własnych

projektów

oraz projektów zleconych, Posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m. in. z Internetu), Biegle czytać i sporządzać

dokumentację projektową

i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych, Profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności (sztuki stosowanej), Umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za

całość realizowanego projektu

, Profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki, Przestrzegać i stosować obowiązujące przepisy prawne, w tym z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać podstawy wiedzy z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, Posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych, Umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki - w tym własnych - pod względem stylu, gatunku, materii itp., Umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych,

Profesjonalnie prezentować

i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować, Aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym - w szczególności plastycznym, Dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych, Dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską, Znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej), Stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego. Podstawy wiedzy wizualnej - psychofizjologiczne mechanizmy percepcji. Artystyczne i racjonalne przesłanki kształtowania komunikatu wizualnego.

Projektowanie graficzne

i typografia. Druki akcydensowe, znak graficzny, grafika wydawnicza, afisz, plakat. Techniki fotograficzne w grafice użytkowej. Techniki powielania na różnorodnych podłożach. Dokumentacja projektowa, techniki opracowania

projektów użytkowych

do powielania - zasady rysunku zawodowego, a także m.in. kolorystyka, raportowanie, wyciągi barwne. Techniki i technologie stosowane w użytkowych, reklamowych i wydawniczych technikach graficznych. Techniki komputerowe. Grafika wektorowa i grafika bitmapowa; łączenie obrazów; cyfrowa obróbka barw. Skład wydawniczy; montaże grafiki wektorowej, zdjęć i tekstu; studio DTP. Tworzenie zapisu multimedialnego; zasady łączenia grafiki wektorowej, bitmapowej (malarskiej), przestrzennej (3D) z muzyką; proste animacje (filmy) cyfrowe; tworzenie prezentacji.

Projektowanie grafiki

w sieciach komputerowych (Internet - m.in.

strony WWW

).Podstawy procesu przygotowania poligraficznego (publikacji), tzw. prepress i współpraca z drukarnią. Systemy operacyjne, wybrane programy graficzne, fotograficzne, edytorskie, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp., sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne. Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej.

Relacje projekt - realizacja

Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w użytkowych technikach graficznych. Samodzielne konstruowanie przekazu wizualnego (reklamy graficznej) wybranymi środkami. Budowanie przekazów wizualnych opartych na współczesnych technikach i technologiach komunikacji wizualnej (techniki cyfrowe). Opanowanie podstaw procesu typograficznego i przygotowanie projektu do druku. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji projektów zleconych. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych. Terminy i pojęcia z zakresu sztuk pięknych. Gatunki oraz techniki sztuk plastycznych. Chronologia i charakterystyka epok, stylów i kierunków w zakresie sztuk plastycznych. Twórczość wybranych artystów. Dzieło sztuki na tle uwarunkowań historyczno-kulturowych. Zależność dzieła sztuki i zjawiska artystycznego od uwarunkowań topograficznych, mistrza lub szkoły, centrów sztuki, dziedzictwa kulturowego regionu. Mecenat artystyczny i jego wpływ na kształt dzieła artystycznego. Najważniejsze muzea i zbiory dzieł sztuki w Polsce i na świecie. Znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych, w tym m.in. gatunków i technik sztuk plastycznych.

Profesjonalne dokonywanie

chronologicznego przeglądu dziejów sztuk plastycznych i przedstawianie charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, m.in. pod kątem treści i środków plastycznych. Dostrzeganie i charakterystyka podstawowych cech twórczości wybitnych artystów i szkół artystycznych. Wykazywanie oddziaływań na dzieło sztuki mistrza, szkoły, wiodących ośrodków artystycznych, centrów sztuki czy uwarunkowań topograficznych. Wiązanie dzieła sztuki i zdarzeń artystycznych z uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi i ośrodkami kulturotwórczymi. Znajomość pojęcia mecenatu artystycznego i jego wpływu na kształt dzieła.

Profesjonalne analizowanie

strukturalnej i formalnej treści dzieła sztuki pod względem stylu, gatunku i materii. Znajomość podstawowych tematów i treści dzieł sztuki. Umiejętność określania związków pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Dokonywanie krytycznej oceny dzieła lub zjawiska w sztuce pod względem artystycznym i estetycznym. Umiejętność analizy porównawczej dzieł, stylów i kierunków na podstawie wybranych przykładów. Świadome formułowanie sądów, opinii i ocen w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych. Rysunek i malarstwo - ich struktura i logika. Środki wyrazu plastycznego:

barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast

Komponowanie na płaszczyźnie, role proporcji i konstrukcji, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem. Przestrzeń w rysunku i malarstwie - różne sposoby przedstawienia głębi w obrazie. Szkice i studia rysunkowe oraz malarskie w oparciu o naturę i wyobraźnię. Interpretacja jako forma ekspresji. Percepcja wizualna zjawisk otaczającego świata. Związki dzieła sztuki malarskiej z człowiekiem, szczególnie z jego wnętrzem, przeżyciami, emocjami, stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością. Analiza i synteza formy. Treści dzieła malarskiego. Techniki rysunkowe i malarskie a wyraz artystyczny tworzonego dzieła. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym. Wyrażanie swoich doznań, przeżyć, poglądów itp. językiem malarskim.

Kreatywne myślenie i działanie

w malarstwie, rysunku i szeroko pojętym działaniu artystycznym. Postrzeganie dzieła sztuki malarskiej w szerokim związku z życiem społecznym oraz życiem wewnętrznym człowieka. Opanowanie warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie rysunku i malarstwa. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich łączenie w proces tworzenia. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.

Profesjonalne prezentowanie

własnych poglądów i dokonań twórczych. Środki wyrazu artystycznego i posługiwanie się nimi w rzeźbie. Świadome konstruowanie i komponowanie płaszczyzny oraz bryły w oparciu o wyobraźnię i studia z natury; twórcza inspiracja otoczeniem. Wykorzystywanie różnych dziedzin wiedzy (plastycznej, technicznej i innej) do formowania przestrzeni. Rzeźba i płaskorzeźba. Mała forma rzeźbiarska. Forma a temat w rzeźbie. Podstawowe techniki rzeźbiarskie - m.in. z gliny, gipsu, metalu, kamienia, drewna, materiałów różnych. Podstawowe sposoby wykończenia rzeźby - uszlachetnianie i utrwalanie. Warsztat rzeźbiarski - narzędzia, urządzenia; bezpieczeństwo i higiena pracy. Wykorzystywanie rzeźby w innych dziedzinach artystycznych.

Kreatywne myślenie i działanie

, wyrażanie własnych poglądów artystycznych. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w rzeźbie. Znajomość podstaw warsztatu rzeźbiarskiego; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich wiązanie w tworzeniu dzieła rzeźbiarskiego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności wewłasnych działaniach artystycznych z zakresu rzeźby. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.

Profesjonalne prezentowanie

własnych poglądów i dokonań twórczych. Formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie. Współczesne podstawowe techniki i technologie w fotografii i filmie wideo. Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu do tradycyjnego i cyfrowego zapisu obrazu. Podstawy obróbki obrazu fotograficznego i filmowego; wykorzystanie technik komputerowych. Dobór właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych. Wykorzystanie fotografii i filmu w innych dziedzinach artystycznych. Fotografia, film i techniki wideo w środkach masowej komunikacji. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych. Posługiwanie się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i w filmie. Znajomość podstaw technik rejestracji fotografii i filmu wideo. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich wiązanie w tworzeniu dzieła wykorzystującego obraz fotograficzny i filmowy. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności we własnych działaniach artystycznych z zakresu fotografii. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych. Środki wyrazu artystycznego w różnych dziedzinach sztuki - analogie i relacje.

Tworzenie stron www

Analiza percepcji wzrokowej. Podstawy psychofizjologii widzenia. Zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni - istota przekazu w działaniach plastycznych. Studia i interpretacje z natury w

procesie projektowania

Relacje między obrazem (znakiem) i słowem (literą), treścią a formą przekazu artystycznego. Kompozycja zapisu, jedność stylistyczna liternictwa i innych znaków. Litera i układ literniczy; zasady budowy litery i kompozycji literniczej. Podstawy typografii i technik wydawniczych. Praktyczna strona działań artystycznych -

projektowania

w zakresie sztuk plastycznych Tradycyjne i współczesne (w tym komputerowe) techniki i technologie. Dokumentacja projektowa: rysunkowa (w tym znormalizowane rysunki techniczne i opisy), graficzna, malarska, fotograficzna i cyfrowa (z użyciem urządzeń i programów komputerowych - graficznych, malarskich, wydawniczych i innych). Funkcjonalne operowanie obrazem (znakiem) i słowem (literą). Świadome posługiwanie się warsztatem technicznym

w projektowaniu

, w tym urządzeniami wykorzystującymi zapis cyfrowy. Opanowanie umiejętności tworzenia wielowariantowych dokumentacji

projektowych

Wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu prac plastycznych z zakresu kształconej specjalności. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.

Profesjonalne strony www

własnych poglądów i dokonań twórczych.
Międzychód, Mońki, Włoszczowa, Sztum, Nowe Miasto Lubawskie, Olesno, Ryki, Maków Mazowiecki, Strzelce Krajeńskie, Nowy Dwór Gdański, Ustrzyki Dolne, Sulęcin, Kamień Pomorski, Sucha Beskidzka, Opole Lubelskie, Wysokie Mazowieckie, Lwówek Śląski, Sępólno Krajeńskie, Wieruszów, Kolbuszowa, Środa Śląska, Zwoleń, Strzyżów, Żuromin, Brzozów, Poddębice, Białobrzegi, Łosice, Pajęczno, Opatów, Przysucha, Lesko, Proszowice, Sejny, Lipsko, Kazimierza Wielka, Radziejów, cena, ceny, cenie
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Gliwice, Bytom, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Opole, Płock, Elbląg, Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Zielona Góra, Tarnów, Chorzów, Kalisz, Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk, Jaworzno, cena, cenie, ceny
Kępno, Żnin, Limanowa, Grójec, Leżajsk, Ostrzeszów, Słupca, Włodawa, Wschowa, Wolsztyn, Kłobuck, Głubczyce, Wąbrzeźno, Gołdap, Sławno, Tuchola, Pyrzyce, Krosno Odrzańskie, Strzelin, Góra, Mogilno, Golub-Dobrzyń, Szydłowiec, Węgrów, Ropczyce, Aleksandrów Kujawski, Brzeziny, Myślibórz, Lubaczów, Pińczów, Wołów, Milicz, Janów Lubelski, Trzebnica, Czarnków, Węgorzewo, Miechów, Grodzisk Wielkopolski, Parczew, Drawsko Pomorskie, Dąbrowa Tarnowska, Kolno, Łobez
Wieluń, Działdowo, Białogard, Hajnówka, Koło, Lubliniec, Lubań, Prudnik, Wągrowiec, Bieruń, Lubartów, Zambrów, Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Kościan, Kamienna Góra, Grajewo, Końskie, Świebodzin, Opoczno, Ostrów Mazowiecka, Polkowice, Mrągowo, Płońsk, Gryfino, Łęczna, Rawicz, Środa Wielkopolska, Gostyń, Chełmno, Tomaszów Lubelski, Goleniów, Krasnystaw, Nakło nad Notecią, Chodzież, Strzelce Opolskie, Kozienice, Gostynin, Pisz, Sokołów Podlaski, Wadowice, Wieliczka, Sokółka
Łask, Sierpc, Międzyrzecz, Szamotuły, Pułtusk, Hrubieszów, Złotów, Braniewo, Busko-Zdrój, Rawa Mazowiecka, Krapkowice, Pleszew, Gryfice, Łańcut, Myślenice, Oborniki, Jędrzejów, Brzesko, Lidzbark Warmiński, Przasnysz, Ząbkowice Śląskie, Bytów, Namysłów, Radzyń Podlaski, Trzcianka, Staszów, Złotoryja, Słubice, Świdwin, Olecko, Rypin, Łęczyca, Garwolin, Przeworsk, Choszczno, Kartuzy, Nisko, Puck, Nowy Tomyśl, Lipno, Nidzica, Siemiatycze, Człuchów
Wołomin, Cieszyn, Lębork, Chojnice, Mińsk Mazowiecki, Zgorzelec, Iława, Ostróda, Police, Myszków, Nowy Targ, Oława, Żywiec, Giżycko, Gorlice, Łowicz, Łuków, Śrem, Bartoszyce, Augustów, Kętrzyn, Kłodzko, Mława, Bochnia, Zakopane, Turek, Krotoszyn, Września, Biłgoraj, Żagań, Nowy Dwór Mazowiecki, Bielsk Podlaski, Brodnica, Kluczbork, Piaseczno, Szczytno, Wałcz, Jawor, Sandomierz, Świecie, Wyszków, Jarocin, Grodzisk Mazowiecki
Jastrzębie-Zdrój, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Konin, Piotrków Trybunalski, Inowrocław, Lubin, Siedlce, Mysłowice, Piła, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Chełm, Siemianowice Śląskie, Głogów, Stargard Szczeciński, Pabianice, Gniezno, Suwałki, Przemyśl, Tomaszów Mazowiecki, Zamość, Stalowa Wola, Kędzierzyn-Koźle, Leszno, Żory, Łomża, Bełchatów, Mielec, Tarnowskie Góry, Świdnica, Piekary Śląskie, Tczew, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Racibórz, Ełk, Świętochłowice, Pruszków, Ostrołęka, Starachowice
Zawiercie, Legionowo, Skarżysko-Kamienna, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Puławy, Krosno, Radomsko, Wodzisław Śląski, Kutno, Nysa, Skierniewice, Wejherowo, Dębica, Ciechanów, Świnoujście, Sieradz, Zduńska Wola, Otwock, Kołobrzeg, Bolesławiec, Jarosław, Żyrardów, Nowa Sól, Sanok, Świdnik, Żary, Oświęcim, Chrzanów, Sopot, Olkusz, Brzeg, Jasło, Malbork, Sochaczew, Dzierżoniów, Kraśnik, Mikołów, Oleśnica, Kwidzyn, Pszczyna, Szczecinek, Identyfikacja wizualna firm
stat4u
WojciechTlalka_ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W_INŻYNIERII_SRODOWISKA_NA_PRZYKŁADZIE_SYSTEMU_JOOMLA_Praca_magisterska Spis tresci: 2.1 TYPY SYSTEMÓW CMS 2.2 STRUKTURA SYSTEMU CMS 2.2.1 Warstwy 2.2.2 Logowanie do panelu administracyjnego 2.2.3 Prawa dostepu 2.2.4 Szablony 2.2.5 Trzypoziomowa struktura tresci 2.2.z Rozszerzenia (komponenty) 2.3 STRONY STATYCZNE I DYNAMICZNE 3.1 POWSTANIA PROGRAMU JOOMLA 3.2 WYMAGANIA TECHNICZNE 3.2.1 Komputer 3.2.2 Dostep do Internetu 3.2.3 Klient FTP 3.2.4 Przegladarka internetowa 3.2.5 Miejsce w sieci 3.2.z Domena 3.2.7 Srodowisko implementacji 3.3 LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE 3.4 NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I MOŻLIWOSCI KOMPONENTÓW DLA JOOMLA 3.4.1 Informacje - katalogi, spisy, słowniki, wyszukiwarki 3.4.2 Komunikacja 3.4.3 Uzytkownicy 3.4.4 Media, galerie, grafika, twórczosc 3.4.5 Narzedzia 3.4.z Biznes i promocja 3.4.7 Rozrywka, gry, zabawa 3.5 PRZYKŁADY_IMPLCJI SYSTEMÓW CMS W_INRII_SRODWISKA 3.5.1 Wydział_Inierii_Srodoa_Politeki_Krakoej 3.5.2 Projekt_WTER 3.5.3 Inut_Baczy_Lesnict 3.5.4 Orgacja_Poy_Łoy_Burz 3.5.5 Woda_i_Petrze 3.5.z Relny_Zarzad_Gosrki_Wodn_Krakowie 3.5.7 Krakoarzad_Komlny_w_Krakowie 4.1 PROCES INSTALACJI 4.2 INSTALACJA I DEINSTALACJA KOMPONENTÓW 4.3 ZARZADZANIE STRONA 4.4 DOSTOSOWANIE_JOOMLA_DLA_POTRZEB_NADTWA_WERSKA_GÓKA 1 Wprowadzenie Postepujacy rozwój technologii komputerowej sprawił, iz nie mozna przejsc obojetnie obok medium, jakim jest Internet. Zmiany dostepnych technologii informatycznych zachodza coraz szybciej. W dzisiejszym swiecie firmy i instytucje potrzebuja wszechstronnego i łatwego w obsłudze dostepu do Internetu. Przechowywane w sieci dane musza byc na biezaco aktualizowane, a sposób ich modyfikowania powinien byc łatwy i przejrzysty dla uzytkownika. Do niedawna systemy zarzadzania trescia posiadały tylko nieliczne firmy posiadajace odpowiednie zaplecze informatyczne. Obsługa i rozwój takiego serwisu wymagał profesjonalnej, programistycznej wiedzy specjalistów. Taka sytuacja doprowadziła do powstania Joomla - programu który umozliwia prosta modyfikacje, aktualizacje i rozbudowe publikowanej

strony WWW

z poziomu przegladarki internetowej. Joomla nalezy do oprogramowania z rodziny CMS. Fraza Content Management System zawiera w sobie pojecia zawartosc, system oraz zarzadzanie. Termin system definiowany jest jako zespół elementów takich jak moduły, edytory, generatory, które stanowia pewna całosc. Zawartosc bedzie stanowic tresc merytoryczna, natomiast zarzadzanie odnosi sie do elementów zwiazanych z administracja i tworzeniem strony internetowej. Zarzadzanie informacja ma równiez wpływ na postac współczesnych systemów informacyjnych, poniewaz systemy te sa przekształcane i dostosowywane do zmieniajacych sie potrzeb. CMS to narzedzie, które pozwala tworzyc, edytowac, zarzadzac i ostatecznie publikowac róznorodna zawartosc w scentralizowanym systemie z wykorzystaniem okreslonych procedur postepowania. Celem tej pracy jest zobrazowanie potencjału tkwiacego w

systemach CMS

oraz przyblizenie zasady ich działania. Szczegółowo został opisany jeden z najlepszych darmowych systemów do zarzadzania

strona WWW

, jakim jest Joomla Oczywiscie nie jest to rozwiazanie pozbawione wad, które szczegółowo postaram sie wypunktowac. W ostatniej czesci przedstawiony został sposób implementacji najwazniejszych funkcji Joomla dla potrzeb zadan realizowanych w nadlesnictwie. 2 Systemy Zarzadzania Trescia 2.1 Typy systemów CMS W skład rodziny CMS (ang. Content Management System) wchodza produkty majace wspólne korzenie i podobne nazwy, ale w znacznym stopniu rózniace sie od siebie funkcjonalnoscia, co czesto przekłada sie równiez na strukture wewnetrzna. W zaleznosci od wykorzystania, wsród systemów CMS wyrózniamy kilka typów1: (ang. Web Content Management Systems) - najczesciej spotykany typ. Sa to systemy wspomagajace tworzenie stron internetowych (portali) ogólnego i dowolnego przeznaczenia. (ang. Enterprise Content Management Systems) - stosowane przez rozwiniete firmy. Obejmuja technologie zarzadzania, przechowywania i udostepniania tresci dokumentów do wspierania procesów organizacyjnych. (ang. Document Management Systems) - techniczne wystepuje podobienstwo do CMS, ale system ten przeznaczony jest głównie do gromadzenia, udostepniania i wyszukiwania róznego rodzaju dokumentów (np. plików stworzonych w srodowisku Microsoft Office), które powstały w firmie lub pochodza z zewnatrz. Ponadto zawiera mozliwosc przeszukiwania dokumentów wg róznych kryteriów, moze byc oparty zarówno na tresciach zawartych w dokumentach jak i tzw. metadanych opisujacych te dokumenty. Wyniki sa wyswietlane według zgodnosci wzgledem zapytania i posiadaja krótki opis. (ang. Transactional Content Management Systems) systemy te sa uzywane w srodowiskach komercyjnych takich jak sklepy i ułatwiaja przeprowadzenie transakcji. (ang. Integrated Content Management Systems) aplikacje te maja na celu ułatwianie współpracy miedzy uzytkownikami oraz obrót dokumentami. (ang. Publications Content Management Systems) aplikacje te maja umozliwic wykorzystania portalu jako miejsca publikacji ksiazek, artykułów czy instrukcji. (ang. Learning Content Management Systems) - model działania LCMS opiera sie na połaczeniu w jedna całosc elementów dwóch systemów: CMS słuzacego do zarzadzania zawartoscia i LMS słuzacego do zarzadzania uczestnikami i procesem szkoleniowym. Aplikacje te wspomagaja tworzenie stron z tresciami edukacyjnymi oraz proces edukacyjny. Powyzszy podział jest zwiazany z funkcjami, które pełni konkretny system. Wiekszosc CMS posiada budowe modułowa, co umozliwia proste zwiekszenie funkcjonalnosci poprzez instalacje odpowiednich modułów. Dedykowane dla jednej dziedziny aplikacje z reguły nie daja sie prosto modyfikowac. Zaleta jest jednak to, ze poprzez specjalne przygotowanie do spełnienia okreslonej roli (np. wspomaganie nauczania) oferuja lepsza optymalizacje i wyzsza funkcjonalnosc w danej dziedzinie niz systemy uniwersalne. Omawiany przeze mnie system Joomla nalezy do kategorii WCMS. 2.2 Struktura systemu CMS

Systemy zarzadzania trescia

zazwyczaj oparte sa na bazach danych oraz na jezykach skryptowych po stronie serwera. Najczesciej spotykanym zestawem jest baza danych MySQL i jezyk skryptowy PHP. Dane sa oddzielone od szablonu strony i przechowywane w bazie danych. Aplikacje działajace na serwerze pobieraja dane i wyswietlaja je w wyznaczonych uprzednio miejscach na stronie. 2.2.1 Warstwy W systemach CMS nastapiło oddzielenie warstwy prezentacji tresci od warstwy aplikacji. Pierwsza z tych warstw jest tym, co widza uzytkownicy - nasza

strone internetowa

, która jest efektem naszej pracy. Druga z nich to warstwa, w której tworzymy nasz projekt, czyli warstwe, w której pracuja osoby zarzadzajace strona.

Strona internetowa

, która widza goscie i zalogowani uzytkownicy to tzw. strona frontowa (ang. front end). W jej skład wchodza: menu, zawartosc, reklamy, rózne funkcje, np. logowania uzytkownika. Natomiast warstwa administracyjna strony jest zaplecze (ang. back end). Mozna w niej konfigurowac oraz konserwowac nasz portal, czyscic oraz tworzyc statystyki lub przygotowywac zawartosc. Czesc tej warstwy znajduje sie pod innym adresem URL (ang. Uniform Resource Locator) niz

strona WWW

. 2.2.2 Logowanie do panelu administracyjnego Wstep do panelu administracyjnego jest chroniony. Zarzadzac systemem moga tylko uzytkownicy, którzy posiadaja konto i odpowiednie uprawnienia - głównego administratora, administratora lub operatora. Podczas logowania system sprawdza: . czy logujacy sie ma prawo wstepu na zaplecze (ang. Access right), . jakim poziomem uprawnien dysponuje, jakie moze wykonywac zadania (ang. Access level). Te procedure nazywa sie czesto uwierzytelnieniem, autoryzacja, autentykacja czy rejestracja. Ale nie sa to terminy równoznaczne. Uwierzytelnienie lub autentykacja to sprawdzenie, czy uzytkownik jest tym, za kogo sie podaje. Autoryzacja, to sprawdzenie, do czego uzytkownik ma prawo. Natomiast rejestracja oznacza zakładanie konta uzytkownika. 2.2.3 Prawa dostepu Mówiac o zarzadzaniu myslimy o administracji istniejacymi zasobami. W

CMS

kazdy uzytkownik otrzymuje swój status, do którego przypisane sa rózne prawa dostepu. Wsród uzytkowników wyrózniamy2: . Zwykli uzytkownicy (zarejestrowani i niezarejestrowani) . Autorzy - autorzy maja prawo przesyłac materiały do wyznaczonych sekcji i kategorii artykułów oraz edytowac swoje materiały. . Redaktorzy - maja prawo dodawac i redagowac artykuły w wyznaczonych sekcjach i kategoriach oraz edytowac (redagowac) artykuły wszystkich innych autorów . Wydawcy - maja prawo dodawac artykuły w kazdej sekcji witryny, edytowac (redagowac) artykuły wszystkich innych autorów oraz dodatkowo decydowac o opublikowaniu badz zakonczeniu publikacji kazdego artykułu. . Operatorzy - najnizsi ranga w grupie administratorów prawa do zarzadzania artykułami i zarzadzania pozycjami menu

witryny

. Nie moga dodawac uzytkowników ani modyfikowac ich kont, nie moga instalowac składników systemu, nie maja na zapleczu dostepu do komponentów i modułów. . Administratorzy - moga prawie wszystko, z wyjatkiem spraw zastrzezonych tylko dla głównego administratora. A wiec nie moga dokonywac zmian w konfiguracji, nie moga instalowac szablonów, jezyków. Ponadto nie moga rozsyłac korespondencji seryjnej do uzytkowników. . Główny administrator - odpowiada za cała witryne. Jest jedynym, który ma dostep do wszystkich funkcji zaplecza oraz jedynym, który ma prawo konfigurowac witryne, instalowac szablony i pliki jezykowe, tworzyc dodatkowe konta głównych administratorów. Konto głównego administratora zakładane jest podczas instalacji Joomla. Powyzszy podział jest stosowany w Joomli, lecz podobne rozwiazania wystepuja w innych systemach CMS.

Strona WWW

wyswietla rózna zawartosc lub udostepnia strefe administracyjna w zaleznosci od uprawnien uzytkownika. 2.2.4 Szablony Sa to wizualne formaty edycyjne, w których umieszcza sie w zawartosc. Szablon okresla rozmiar, kolor i krój czcionki, podział strony, odstepy miedzy obiektami, czyli wszystko to, co odpowiada za wyglad strony. Dobry szablon powinien zapewnic administratorom i projektantom witryn3: . swobode decyzji o wyswietlaniu lewej i prawej kolumny, . ukrywanie lewej i prawej kolumny, gdy nie ma w nich zadnych modułów, . łatwa wymiane elementów identyfikacyjnych - logo, tresci, stopki, . wybór jednego z kilku wariantów kolorystycznych. Szablon mozna zaprojektowac samodzielnie, poszukac darmowych wzorów w Internecie, zakupic gotowy projekt lub zlecic profesjonalnej firmie opracowanie go, gdyz wykonanie własnego szablonu wymaga znajomosci HTML4 oraz CSS5. Typowym wzorcem rozmieszczenia tresci na

stronach CMS

jest struktura portalu opartego na 3-kolumnowym układzie (rys.1). Jednak układ ten nie jest w zaden sposób ograniczony i mozna go w dowolny sposób modyfikowac. 2.2.5 Trzypoziomowa struktura tresci Joomla oraz inne

systemy CMS

obsługuja rózne typy zawartosci takie jak: tekst, obraz, muzyka. Aby jednak dodac jakikolwiek artykuł, trzeba stworzyc przynajmniej jedna sekcje, a w niej kategorie (rys.2). Pozycje - sa to podstawowe, pojedyncze elementy tresci: tekst artykułu, odnosnik do

strony WWW

, adres e-mail, obraz w galerii, produkt w katalogu, itp. Kategorie - to kolekcje, zbiory pozycji zgrupowanych ze wzgledu na jakies kryterium tj. temat, rodzaj, typ; w kategorie porzadkowane sa artykuły oraz informacje gromadzone w komponentach. Sekcje i komponenty - zawieraja kolekcje kategorii artykułów (sekcje) i innych materiałów (komponenty), sa to kontenery, w których grupuje sie kategorie. Kazda pozycja nalezy do jakiejs kategorii, a kazda kategoria do sekcji lub komponentu.7 Kategoria nie moze istniec bez sekcji lub poza komponentem, a w sekcji artykułów, a czesto takze w komponencie musi byc przynajmniej jedna kategoria. Jedynie w przypadku materiałów statycznych oraz komponentów udostepniajacych procedury (np. zakupów) nie ma podziału na sekcje i kategorie. Zawartoscia w systemach CMS sa zarówno sekcje, kategorie, jak i konkretne artykuły, obrazy czy odnosniki. W Joomla rozróznia sie trzy podstawowe typy zawartosci: . Artykuły dynamiczne - sa powiazane z innymi elementami struktury serwisu. Tresci te organizowane sa w sekcje, a w tych z kolei wyodrebnione sa kategorie, którym podporzadkowuje sie konkretne pozycje zawartosci jak artykuły czy wiadomosci. . Artykuły statyczne - to specyficzny rodzaj zawartosci, który swoja budowa przypomina statyczna strone oparta na HTML. Stanowi on samodzielny element struktury serwisu. Czesci składajace sie na tresc strony sa tworzone i sortowane na sekcje i kategorie. Elementy te maja charakter dynamiczny i sa z reguły wyswietlane chronologicznie. Z artykułami statycznymi jest inaczej; brak powiazan powoduje, ze aby udostepnic taki artykuł, nalezy w sposób "reczny" umiescic odnosnik do niego w jednym z menu badz w innym artykule. Jesli chodzi o uprawnienia edytorskie, to zawartosc statyczna moga tworzyc tylko redaktorzy i administratorzy w panelu administracyjnym serwisu. Artykuły statyczne wykorzystuje sie do umieszczania informacji, które nieczesto ulegaja zmianie i stanowia niejako stałe elementy strony, np. regulamin, polityka bezpieczenstwa, dojazd i połozenie firmy itp. Tresci te mozna w dowolnej chwili zmieniac, jednak jest to wykonywalne tylko z poziomu administracyjnego. . Odnosniki lub ich zestawy - to takze szczególny rodzaj zawartosci. Odnosniki w Joomla moga prowadzic do: o artykułów statycznych i dynamicznych, o kategorii artykułów, o zawartosci sekcji artykułów, o dowolnego pliku, strony w Internecie. 2.2.z Rozszerzenia (komponenty) Artykuły i materiały statyczne dobrze sprawdzaja sie w prezentowaniu tresci przeznaczonych do przegladania. Jesli jednak chcemy zapewnic na witrynie mozliwosci działania uzytkowników, np. dyskusji czy dokonywania zakupów, nie obsłuzymy tych potrzeb artykułami. Złozone zadania wymagaja bogatszych narzedzi, wygodniejszych w uzyciu, dostarczajacych zaawansowanych mozliwosci. Te role spełniaja w

systemach

CMS komponenty. To własnie komponenty czynia je elastycznymi programami dla kazdego, który łatwo dostosowac do przeróznych potrzeb - odpowiadaja one za mozliwosc rozwoju systemu. Dla przykładu, komponent rescent news przenosi do szablonu nagłówki najnowszych wiadomosci. Inny moze pokazywac informacje meteorologiczne z rejonu, w którym mieszka osoba odwiedzajaca strone. Projektujac tresci witryny, trzeba rozwazyc: . czy i które z komponentów wykorzystamy, . czy standardowy zestaw zaspokoi nasze potrzeby, . czy wystarcza nam oferowane przez wybrane komponenty mozliwosci, . jakie komponenty warto jeszcze doinstalowac. 2.3 Strony statyczne i dynamiczne Portal złozony ze stron statycznych jest zbiorem stron HTML i powiazanych plików zródłowych (takich jak obrazki), które sa przechowywane na serwerze. Strony statyczne nie sa tworzone "w locie". Zmiany tworzone sa poprzez zastapienie starej strony jej poprawiona wersja na serwerze (rys.3). Strony dynamiczne, w przeciwienstwie do stron statycznych, generowane sa na biezaco przez serwer HTTP na podstawie zmiennych i parametrów przekazanych przez przegladarke internetowa (rys.4). W procesie generowania

strony WWW

udział bierze współpracujacy z serwerem rezydentny moduł lub program zewnetrzny, który interpretuje polecenia zawarte w skrypcie. Wygenerowany w ten sposób dokument w całosci opiera sie na kodzie HTML. Funkcjonalnosc stron dynamicznych ujawnia sie dopiero podczas współpracy z serwerami baz danych, gdzie przechowywane sa elementy niezbedne do wygenerowania pojedynczej strony WWW - przede wszystkim teksty i grafiki. W duzym uproszczeniu mozna powiedziec, ze dynamiczna strona to kompozycja dwóch składowych: szablonu decydujacego o formatowaniu i zmiennych decydujacych o zawartosci. Jak wielce pomocna jest technika dynamicznego generowania

stron WWW

, obrazuje bardzo prosty przykład. Chcac uruchomic ksiegarnie internetowa oferujaca 10 000 ksiazek, a dla kazdej ksiazki przygotowac dedykowana

strone WWW

, która zawierałaby podstawowe informacje o tej ksiazce - tytuł, autor, wydawca, rok wydania i krótki opis - zmuszeni bylibysmy do zaprojektowania 10 000 odrebnych plików ze stronami HTML. Przy wykorzystaniu dobrodziejstw dynamicznego generowania stron WWW, ten sam efekt mozna uzyskac, projektujac wyłacznie jedna strone. Strona taka funkcjonowałaby na zasadzie wspomnianego szablonu, zawierajacego stałe elementy formatowania wraz z elementami zmiennymi - informacjami o danej ksiazce - które pobierane byłyby z bazy danych. Wykorzystanie

systemu CMS

ma sens, jesli tworzony przez nas projekt składa sie z wielu stron i w załozeniu bedzie ich systematycznie przybywac, jego tresc bedzie czesto ulegac zmianie, równoczesnie przy zachowaniu jednolitego wygladu. Z powyzszego zestawienia (tab.1) wynika, iz najwazniejsza zaleta systemów CMS jest prostota obsługi, dzieki której od uzytkowników wymaga sie tylko znajomosci podstawowych mozliwosci popularnych aplikacji biurowych. Zaleta jest jej mozliwosc szybkiego i precyzyjnego wprowadzania zmian przez wiele osób oraz obnizenie kosztów administracji

strony internetowe

j. Za wade nalezy uznac nieznacznie wolniejsze wyswietlanie stron oraz mozliwe ataki na baze danych. Takze graficzny wyglad strony jest narzucony, a jego modyfikacja niesie ze soba dodatkowe koszty. 3 Joomla "To nadchodzace wydanie bedzie swietem dla ka;dego. Oznacza ono kontynuacje jednego z najlepszych systemów open source bez komercyjnych ograniczen czy interwencji." -AndrewEddie (lider projektuJoomla) Jeszcze nie tak dawno wobec niekomercyjnych systemów zarzadzania trescia podchodzono z dosc sporym dystansem, który spowodowany był brakiem zaufania do tego typu aplikacji, poniewaz dotychczasowe nie spełniały swojego zadania tak jak było by to wymagane. Stereotyp ten przełamał system zarzadzania trescia Joomla, który jest bardzo zaawansowanym oprogramowaniem niekomercyjnym. W chwili obecnej w sieci Internet znajduje sie około 3772 płatnych i bezpłatnych składników9 dedykowanych dla systemu Joomla Joomla jest nowoczesnym systemem, który umozliwia tworzenie

strony internetowe

j i zarzadzanie nia po instalacji na serwerze. Choc istota Joomla jest łatwosc i prostota obsługi, to tworzone za jego pomoca projekty sa przykładem wykorzystania najnowoczesniejszych technologii informatycznych. Joomla został stworzony w PHP/MySQL, korzysta z XML, DHTML, RSS/RDF, JavaScript umozliwiajacych dynamiczna zmiane zawartosci. Zaleta jest tez fakt, iz Joomla został ciepło przyjety przez polskich uzytkowników, otrzymał wsparcie polskich serwisów internetowych i został w pełni przetłumaczony na nasz rodzimy jezyk. Projekt Joomla jest rozwijany przez uzytkowników na całym swiecie, co niesie ze soba zagrozenia, gdyz ci sami uzytkownicy moga wyszukiwac luki oraz błedy w systemie i wykorzystac je do złych celów. Jednak Joomla z racji swego rozwoju otrzymuje niezbedne poprawki, które pojawiaja sie w miare szybko od wykrycia błedów i sa całkowicie darmowe do pobrania (rys.5). Trzeba jednak pamietac o systematycznym aktualizowaniu własnego Joomla dzieki czemu mozna ustrzec sie niechcianej ingerencji z zewnatrz. 3.1 Powstania programu Joomla W latach 90. ubiegłego wieku firma Sun Microsystem uwazała, ze "siec to komputer". W tym samym czasie Microsoft uprawiał taka polityke, by system Windows znalazł sie na dysku kazdego komputera. Filozofie, która mozna scharakteryzowac jako "moje".10 Motywacja powstania tych filozofii były wzgledy ekonomiczne - Microsoft sprzedawał oprogramowanie dla komputerów z mysla o indywidualnych klientach, firma Sun z kolei sprzedawała sprzet i programy dla przedsiebiorstw. Internet powstał w latach z0. ubiegłego wieku, lecz dopiero po 30 latach zaczał sie rozprzestrzeniac w szalonym tempie. Rozwój Internetu wzrastał dzieki jezykowi HTML (ang. HyperText Markup Language), w którym pisało sie

strony internetowe

. Osoba, która nie posiadała adresu e-mail stawała sie nieosiagalna, a firma bez

strony WWW

okazywała sie nie tylko przestarzała, ale traciła takze szacunek w oczach klientów. Nowi obywatele sieci pochodzili za swiata, w którym rzadziły dwie filozofie - "moje" i "nasze". Ci pierwsi kupowali edytory HTML, by móc tworzyc

strony WWW

, ci drudzy pisali kod własnorecznie w prostych edytorach tekstu. Zaczeły powstawac agencje internetowe, w których mozna było zamówic

strony internetowe

. Wszystkie te grupy, które tworzyły strony internetowe, napotykały ten sam problem - strony napisane w HTML były statyczne, a zmiana zawartosci strony wymagały poprawek na dysku twardym, wgrywania strony na serwer. Było to rozwiazanie niewygodne i nieekonomiczne oraz bardzo ograniczało tworzenie zaawansowanych

projekt

ów. Zaczeto tworzyc programy majace na celu automatyzacje tych procesów. Takie strony zawierały interaktywne elementy w stylu licznika odwiedzin. Zaczeto tworzyc aplety Java, które były uzywane do obsługi interakcji aplikacji internetowych niemozliwych do osiagniecia za pomoca HTML-a. Takie rozwiazanie pozwalało tworzyc bardziej zaawansowane

projekty

, jak na przykład internetowa rezerwacja biletów lotniczych. Rezultatem staran był rynek, na którym dochodziło do prezentacji coraz to nowszych wersji przegladarek internetowych, co swiadczyło o ogromnym potencjale tkwiacym w internetowym rynku. Kolejnym przełomem było stworzenie nowego jezyka skryptowego PHP przez dunsko-grenlandzkiego informatyka Rasmusa Lerdorfa. Ten ambitny programista przyjał sobie za cel stworzenie interaktywnych elementów na swojej stronie domowej i w ten oto sposób powstał nowy jezyk programowania. Od samego poczatku jezyk ten był zintegrowany z baza danych MySQL, był wspierany przez serwer sieciowy Apache, który zapewniał odpowiednia infrastrukture do prawidłowego działania. W niedługim czasie zestaw Linux, Apache, MySQL oraz PHP stały sie synonimem interaktywnej, opartej na bazach danych zawartosci internetowej, która była wyswietlana za pomoca przegladarki internetowej. Poczatki były trudne, a nowa technologia zrozumiała dla nielicznych. Jednak bardzo szybko kod zródłowy jezyka PHP oraz innych aplikacji został ulepszony, poniewaz korzystało z niego wielu uzytkowników i twórców. Powstawały nowe standardy oprogramowania słuzace do konkretnych celów, dla przykładu - phpBB to darmowa aplikacja umozliwiajaca stworzenie forum dyskusyjnego. Dzieki prostej instalacji, obsłudze i ogromnym mozliwoscia phpBB jest obecnie jednym z najpopularniejszych skryptów tego typu na swiecie. phpMyAdmin to napisane w jezyku PHP narzedzie słuzace do łatwego zarzadzania baza danych MySQL. Otwartosc projektu zadecydowała o jego sukcesie. Statyczne strony HTML sa uwazane za przezytek, wszystko musi byc dynamiczne! Rozpoczeły sie poszukiwania profesjonalnych aplikacji PHP o nastepujacych cechach11: . prosty proces instalacji, . modyfikowalnosc kodu zródłowego, . bezpieczenstwo kodu zródłowego, . srodowisko przyjazne dla uzytkowników, . prostota w rozszerzaniu mozliwosci. Wszystkie te cechy posiadał system Mambo opracowany w 2001 roku przez australijska firme Miro12. System ten w celu przeprowadzenia testów został udostepniony w formie otwartego oprogramowania (ang. open source), co miało znaczacy wpływ na jego dalszy rozwój. W 2002 roku produkt został podzielony na wersje komercyjna i ogólnodostepna. Wersja komercyjna nosiła nazwe Mambo CMS, a wersja ogólnodostepna Mambo Open Source (MOS). Dzieki temu projekt nadal mógł sie rozwijac, a pojawienie sie wersji komercyjnej gwarantowało zwiekszony poziom bezpieczenstwa uzywania systemu oraz gwarancje firmy Miro na rozwijanie sie danego produktu. Wersja darmowa miała cała rzesze uzytkowników - programistów, którzy bezustannie wprowadzali poprawki. Ponadto duze przedsiebiorstwa mogły budowac na podstawie Mambo swoje własne rozwiazania. W sierpniu 2005 roku firma Miro zakłada fundacje dla projektu Mambo, która wyklucza zespół tworzacy oprogramowanie z działalnosci korporacji. Rozpoczeły sie zaciekłe dyskusje na forach społecznosci na temat tego posuniecia. Powodem konfliktu była zmiana w licencji Mambo, która wprowadziła kilka istotnych ograniczen do systemu. Fundacja z dnia na dzien zaczeła tracic zespół twórców oraz olbrzymia, miedzynarodowa społecznosc składajaca sie z setek tysiecy wsciekłych uzytkowników. Ciagle trwał rozwój obydwu projektów, a 2z sierpnia Mambo Fundation wypuszcza kolejna wersje Mambo 4.5.3, lecz nie zostaje ona pozytywnie przyjeta na swiecie. Zespół twórców potrzebował nowej nazwy dla swego dzieła. 1 wrzesnia 2005 roku ogłoszono nowa nazwe - Joomla. Tym razem jednak zespół zapewnił sobie prawa do uzywania nazwy, a takze dał społecznosci mozliwosc zmiany istniejacych serwisów stworzonych w Mambo na nowa wersje. Praktycznie od razu na nowym forum zarejestrowało sie 8 tysiecy uzytkowników. Juz w niespełna w miesiac od pierwszego wydania, w pazdzierniku, podczas Linux & Open Source Awards w Londynie Joomla wygrał w kategorii: "Najlepszy projekt Linux/Open Source". 3.2 Wymagania techniczne Jest kilka technicznych wymogów dla skutecznego stworzenia strony internetowej. 3.2.1 Komputer To nasze podstawowe narzedzie pracy. By móc na nim komfortowo działac potrzebujemy przynajmniej sredniej klasy komputera - nawet komputer sprzed 2-3 lat bedzie do tego celu odpowiedni. Wiadomo jednak, ze nowszy komputer gwarantuje mniejsza awaryjnosc, ponadto pozwala na znaczne oszczednosci czasu, poniewaz szybszy jest dostep do danych i proces ich przetwarzania. Moze to byc przydatne w szczególnosci podczas pracy z edytorami graficznymi wymagajacymi duzej mocy obliczeniowej procesora oraz wydajnej karty graficznej. Odpowiednia ilosc pamieci operacyjnej (RAM) - 1 GB lub wiecej równiez znaczaco poprawi komfort pracy. 3.2.2 Dostep do Internetu W dzisiejszych czasach dostep do sieci Internet staje sie czyms powszechnym i pozadanym jak dostep do telefonu, telewizji czy wrecz energii elektrycznej. Aby móc publikowac strone czy dodawac do niej zawartosc, potrzebny jest stały dostep do Internetu, a jesli nie stały, to chocby czasowy, np. z kafejki internetowej. 3.2.3 Klient FTP FTP (ang. File Transfer Protocol) jest standardowym protokołem słuzacym do transmisji plików przez Internet. Wgrywanie plików na serwer poprzez protokół FTP wymaga specjalnego oprogramowania tzw. klienta FTP, który pozwala wgrac dowolny plik na zdalny serwer lub sciagnac go z serwera. W funkcje klienta FTP wyposazone sa obecnie prawie wszystkie popularne przegladarki internetowe. Jesli chcemy uzyc przegladarki w trybie FTP, to w polu adresu na pierwszej pozycji wpisujemy nie http://, ale ftp://. Nastepnie wpisujemy adres serwera. Po nawiazaniu połaczenia z serwerem, musimy podac odpowiedni login i hasło celem autoryzacji i juz po chwili mozna wysyłac i odbierac pliki. Jednak za uzywaniem wyspecjalizowanych klientów FTP przemawia wiele argumentów, m.in13: . wieksza predkosc transferu, . wznawianie niedokonczonych transferów, . budowa zblizona do menadzera plików (intuicyjna, prosta obsługa), . wykorzystanie techniki "przeciagnij i upusc", . mozliwosc edycji i przechowywania haseł dostepu, . synchronizacja katalogów, . układanie zadan w kolejce, . podglad postepu kopiowania i kasowania, . edycja katalogów i plików na koncie(np. modyfikacja nazw i rozszerzen), . szyfrowanie transmisji. Przykładowymi klientami FTP sa SmartFTPFileZillaWinSCPTotalCommander. Do zarzadzania plikami konta uzyłem programu darmowego programu WinSCP, który umozliwia realizacje bezpiecznego połaczenia szyfrowanego. 3.2.4 Przegladarka internetowa Przegladarka internetowa jest programem komputerowym słuzacym do przegladania

stron WWW

. Na wiekszosci komputerów PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows domyslna przegladarka jest Internet Explorer. W

systemie CMS

zarzadzanie strona (tworzenie nowych stron czy edycja ich zawartosci) odbywa sie za pomoca panelu administracyjnego - wydzielonej czesci serwisu WWW dostepnej tylko dla uzytkowników posiadajacych konto i odpowiednie uprawnienia. Zasada działania panelu administracyjnego jest podobna do obsługi poczty elektronicznej lub internetowego konta bankowego. Aplikacja CMS pracuje na serwerze WWW, a do jej obsługi wystarcza standardowa przegladarka internetowa oraz podstawowa znajomosc oprogramowania biurowego - dzieki temu rozwiazaniu nie ma koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach osób współtworzacych serwis. Przewazajaca czesc paneli administracyjnych swoja pełna funkcjonalnosc prezentuje własnie w przegladarce IE, jest jednak sporo takich systemów, które działaja równie dobrze, jesli nie lepiej, w alternatywnych przegladarkach

stron WWW

. W przygotowaniu projektu uzyłem własnie takiej przegladarki, jaka jest Mozilla Firefox, która nalezy do rodziny darmowych przegladarek dostepnych dla systemów operacyjnych Windows, GNU/Linux i Mac OS X. Jest szybka, zajmuje mało miejsca, a jednoczesnie oferuje szerokie mozliwosci. 3.2.5 Miejsce w sieci Żeby umiescic

strone WWW

w Internecie potrzebna jest odpowiednia ilosc powierzchni dyskowej i komputer podłaczony do sieci Internet, jednak niewiele osób dysponuje komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem serwera WWW czynnym 24 godziny na dobe i podłaczonym do Internetu odpowiednio szybkim łaczem14. Z rozwiazaniem tego problemu przychodza nam darmowe lub płatne usługi serwerów WWW, na których mozna umiescic pliki składajace sie na serwis internetowy. Opublikowanie serwisu na serwerze WWW jest podstawa zaistnienia kazdej strony w Internecie. Serwer wirtualny podobnie jak hosting, jest usługa, która provider internetowy swiadczy na rzecz swoich klientów. Róznica tkwi w tym, iz serwer wirtualny to emulacja serwera fizycznego, czyli otrzymujemy mozliwosc administracji zasobami serwera, kontami, prawami dostepu. Z serwerów wirtualnych korzystaja zazwyczaj firmy, które potrzebuja duzej ilosci miejsca na pliki, wielu skrzynek pocztowych, duzego transferu itd. Z kolei hosting to prosta usługa internetowa, która polega na goszczeniu klienta i udostepnieniu mu zazwyczaj jednego konta na

strony WWW

z dostepem poprzez klienta FTP oraz skrzynke e-mail. Hosting jest oferowany najczesciej w formie gotowych pakietów obejmujacych szereg usług dodatkowych, jak dostep do konta przez FTP, wbudowane oprogramowanie bazy danych, zarzadzanie kontem poprzez panel administracyjny, rejestracja badz przeniesienie domeny. Darmowy hosting jest dobry do stawiania pierwszych kroków w Internecie, lecz oprócz zalet niesie z soba niedogodnosci w postaci: . niemoznosc powiekszania konta o dodatkowa powierzchnie, . ograniczone transfery, co powoduje wolne wczytywanie stron WWW, . ukazywanie sie reklam w naszym serwisie, choc nie zawsze jest to reguła, . ograniczone mozliwosci konfiguracji, . spora awaryjnosc konta, . w przypadku zawieszenia usług operator moze skasowac konto bez powiadomienia, . brak kopii zapasowych. Konto płatne pozbawione jest tych wad. Podczas sprawdzania oferty płatnych firm hostingowych, nalezy zaczerpnac wszystkich mozliwych informacji o parametrach konta i warunkach, na jakich jest ono udostepniane. Przy wybieraniu konta nalezy zwrócic uwage na nastepujace parametry (tab.2): . wyrazona w megabajtach lub gigabajtach ilosc dostepnego miejsca, która okresli rozmiary naszego serwisu. Czesto równiez spotyka sie z informacja okreslajaca maksymalny rozmiar pliku, . wielkosc transferu, który okresla limit danych, jakie mozna przesłac i pobrac z serwera uzytkownika w danym okresie, np. przez miesiac lub rok. Jezeli internauci beda pobierac z naszej strony duze pliki graficzne lub filmy, to potrzebny jest bardzo duzy transfer - ok. 20 GB miesiecznie, jesli strona słuzy do przegladania informacji wystarczy transfer rzedu 4 GB miesiecznie. Nalezy zwrócic uwage, ze wartosc zapotrzebowania transferu zwykle ulega zmianie, gdyz popularnosc serwisu moze rosnac lub malec. Równiez nie kazde odwiedziny internauty wiaza sie z takim samym zuzyciem transferu, gdyz czesto przegladarki zapisuja na dysku uzytkownika pliki tymczasowe, najczesciej pliki graficzne z danej strony, tylko po to, aby przy nastepnym wejsciu na strone nie pobierac całej zawartosci od nowa, co zapewnia wiekszosc predkosc odczytania strony oraz zmniejszenia obciazenia serwera, . liczba baz danych, np. MySQL. Baza danych to nieodłaczny element serwisów WWW. W połaczeniu z jezykiem programowania PHP daje ona przeogromne mozliwosci tworzenia witryn, . dodatkowe mozliwosci techniczne, np. obsługiwane standardy programowania PHP, CGI, ASP. Jesli nasz serwis jest zaprojektowany w jezyku PHP, a serwer nie posiada jego obsługi, uniemozliwi to wyswietlenie witryny. 3.2.z Domena Domena internetowa to alfanumeryczne tłumaczenie adresu IP identyfikujacego kazdy komputer podłaczony do Internetu. Dla uzytkownika jest to nazwa wskazujaca połozenie okreslonej

strony WWW

w sieci. Z prawnego punku widzenia, domena internetowa to znak o okreslonej wartosci majatkowej, wynikajacej z jego funkcji odrózniajacej oraz faktycznej wyłacznosci w zakresie jego uzytkowania. Jedynie osoba lub firma, instytucja, która zarejestrowała te domene jest prawnym posiadaczem na okres zawarty w umowie. Rejestracja domeny internetowej kreuje jedynie umowne prawa i obowiazki wynikajace z umowy z rejestratorem (posrednikiem) i nie powoduje powstania po stronie jej dysponenta zadnego wyłaczonego prawa do domeny internetowej17. Uzycie domeny nie jest mozliwe, dopóki nie zostanie ona zarejestrowana. Nie jest mozliwe zarejestrowanie domeny nalezacej juz do kogos innego. W kazdym kraju istnieje jednostka odpowiedzialna za zarzadzanie rynkiem rejestracji domen internetowych. Rejestracja domen w Polsce zarzadza NASK - Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa, która została utworzona przy Uniwersytecie Warszawskim w 1991 roku. Aby móc zarejestrowac domene trzeba spełniac nastepujace warunki: domena musi byc wolna oraz nalezy miec ukonczone 18 lat. 3.2.7 Srodowisko implementacji Do opracowania projektu wykorzystany został komputer o nastepujacej konfiguracji: . procesor AMD AthlonT 800MHz, 512 MB RAM, dysk twardy Seagate 80GB, karta graficzna NVIDIA GeForce2, . system operacyjny Windows XP Professional PL, . przegladarka internetowa Mozilla Firefox wersja 3.0, . edytor graficzny GIMP2.4.z, . pakiet WebServ, w którego skład wchodza18: o Apache2.2.z - jest to wiodacy program do obsługi serwerów HTTP na całym swiecie. WebServ zapewnia w pełni darmowy i stabilny program stosowany przez wielu uzytkowników oraz firmy hostingowe na swiecie, o PHP4.4.7 - jest zaliczany do najnowszych technologii, choc korzenie tego programowania siegaja poczatków Internetu. Przy uzyciu tego narzedzia mozna stworzyc własna dynamiczna

strone internetowa

, o MySQL5.0.45 - to jeden z najpopularniejszych darmowych silników relacyjnych baz danych. Jego atutem jest szybkosc i funkcjonalnosc, a w połaczeniu ze skryptami PHP umozliwia prawidłowe działanie oraz ogromna funkcjonalnosc dla dynamicznych stron, o Perl 5.10.0 - Perl to interpretowany jezyk programowania autorstwa Larry'ego Walla przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, ale równiez doskonale radzacy sobie z wszystkimi potrzebami programisty czy administratora systemu, o MySQL Control Center 0.9.4 - graficzna aplikacja słuzaca do sprawnego zarzadzanie bazami danych MySQL, o CesarFTP0.99gCesarFTPjest to serwer FTP. Jesli udostepniamy konto WWW osobie, która nie ma bezposredniego dostepu do naszego komputera, bedzie mogła zarzadzac swoimi plikami z kazdego miejsca na swiecie, dodatkowo takich osób z kontami WWW na naszym serwerze moze byc wiele, o Webalizer 2.1 - jest dostepnym na licencji GPL analizatorem logów serwera Apache. Generuje szczegółowe statystyki odwiedzin danego

serwisu WWW

w formacie HTML, o No-IP Dynamic Update Client 2.2.1 - dzieki No-IP mozemy posiadac wiele własnych domen. Wystarczy wpisac w przegladarce adres

strony www

.no-ip.com, zarejestrowac sie, a nastepnie w panelu administracyjnym wpisac wybrane przez siebie domeny, o DynDNSUpdateClient3.1.0.15_aplikacja która mapuje nazwe komputera na adres IP, o phpMyAdmin 2.11.4 - to napisane w jezyku PHP narzedzie słuzace do łatwego zarzadzania baza danych MySQL. WebServ jest pakietem umozliwiajacym uruchomienie serwera WWW z obsługa PHP i MySQL na komputerze bez łaczenia sie z Internetem. Dzieki temu mozemy w całosci wykonac projekt na lokalnym komputerze, a nastepnie umiescic go w sieci. Oczywiscie Joomla umozliwia tworzenie portalu WWW bezposrednio na serwerze naszego dostawcy hostingowego. Uzywanie programu WebServ nie jest konieczne, lecz wygodniejsze. 3.3 Licencja i prawa autorskie Joomla jest upowszechniany na zasadach GNU General Public License (GNU GPL)19. Powszechna Licencja Publiczna zapewnia swobode upowszechniania kopii oprogramowania oraz umozliwia pobieranie za to opłat, ale nie pozwala pobierac opłat za samo oprogramowanie. GNU GPL zapewnia swobode dokonywania zmian w oprogramowaniu lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych wolnych programach. Nie mozna jednak zmieniac tresci licencji - nie pozwala na to ani prawo autorskie, ani inne przepisy prawa. Tak wiec w sprawie autorskich praw własnosci mozna upowszechniac to oprogramowanie i pobierac za te usługe opłate. Dozwolone jest dokonywanie dowolnych zmian w oprogramowaniu, zmienianie wygladu i zawartosci oraz pobieranie opłat za te prace. Wolne oprogramowanie zapewnia swobode uzywania, wykonywania kopii, rozpowszechniania, dostepu do kodu zródłowego, modyfikowania kodu i rozwijania programu. Precyzyjniej, wolne oprogramowanie oznacza cztery rodzaje wolnosci uzytkowników: . wolno wykorzystywac program dla jakiegokolwiek celu, . wolno studiowac kod programu i dostosowywac go do swoich potrzeb. Dostep do kodu zródłowego jest niezbednym warunkiem tej wolnosci, . wolno rozprowadzac kopie programu, . wolno ulepszac program i upowszechniac ulepszenia, takze dla wspólnej korzysci. Dostep do kodu zródłowego jest niezbednym warunkiem tej wolnosci. 3.4 Najwazniejsze funkcje i mozliwosci komponentów dla Joomla Obecnie istnieje bardzo duza liczba komponentów stworzonych dla Joomla. Kilkanascie to komponenty niezbedne do działania Joomla, obsługujace typowe zadania: wyswietlania stron, generowania menu, publikacji artykułów, rejestracji i logowania uzytkowników, przeszukiwania

witryny www

. Kilka znajdziemy na zapleczu w menu Komponenty (ang. Components). Wzbogacaja one Joomla o czesto wykorzystywane, choc niekonieczne do działania programu usługi20. 3.4.1 Informacje - katalogi, spisy, słowniki, wyszukiwarki Ponizej znajduje sie lista komponentów słuzaca lepszemu zarzadzaniu wiadomosciami. eQuickIcon093b_moduł wyswietlajacy liste popularnych artykułów, których termin publikacji jeszcze nie wygasł. ContextualMulti-Purpose1.1_jest to moduł, który wyswietla przy kazdym odswiezeniu strony bloki odnosników do popularnych, najwyzej ocenianych, ostatnio dodanych i losowo wybranych artykułów. eZine2.1Lite_komponent ułatwia tworzenie i publikacje stron typu gazeta lub magazyn. FetchRSS1.1_czytnik kanałów informacyjnych RSS udostepnianych przez inne witryny. DocMan1.40rc1_to nowa wersja znakomitego komponentu do zarzadzania dokumentami i udostepniania plików. Today_inHistory1.3_komponent umozliwia gromadzenie i publikacje w module informacji o dzisiejszych rocznicach historycznych. JEvents1.4.2.1_pakiet umozliwiajacy gromadzenie i publikacje informacji o wydarzeniach, uporzadkowanych w kalendarzu. ____ _ ArtLinks_katalog

WWW

, umozliwia gromadzenie i prezentacje łaczy do stron internetowych, dokumentów. ReferenceList 1.0 - katalog stron polecanych. Wyswietla adres URL, opis i dowolna ilosc grafik. Cookbook Stats - wyswietla, zaleznie od ustawien odnosniki do przepisów kulinarnych gromadzonych za pomoca komponentu_Gary'sCookBook: losowego, ostatnio dodanego, najczesciej przegladanego lub najczesciej komentowanego. PhysicianDirectory1.0_ksiega adresowa lekarzy, ale łatwo mozna przystosowac do kazdego innego typu informacji adresowych. Zawiera dodawanie informacji w panelu administratora. Posiada rozbudowana wyszukiwarke. Peoplebook 1.1.z - elektroniczna ksiazka adresowa dla Joomla. Zawiera rozszerzony zestaw informacji w profilu uzytkownika. Colophon1.2_ten komponent wyswietla liste zainstalowanych na witrynie rozszerzen: komponentów, modułów, botów21 oraz podziekowania dla ich projektantów. RDGlossary1.0.5_komponent do publikacji słowników. Został opracowany zgodnie ze standardem XHTML. Zachowuje zasady semantyki w przedstawianiu informacji słownikowych. Quiz0.81_dzieki niemu w łatwy sposób mozna tworzyc testy i quizy oraz zarzadzac nimi. EasyFAQ1.0rc3_komponent umozliwia gromadzenie i prezentowanie listy czesto zadawanych pytan. Z trzech powszechnie dostepnych rozwiazan_EasyFAQ wyróznia kilka atrakcyjnych własciwosci: o wielopoziomowe kategorie w kazdej kategorii Pytan i Odpowiedzi mozna stworzyc dowolna ilosc podkategorii, o prezentacja pytan - EasyFAQ_posiada do wyboru trzy opcje prezentacji wprowadzenia: bez wprowadzenia, rozwijane z zastosowaniem_JavaScript, badz technologii_AJAX, o tagi - kazda pozycje mozna opisac dodatkowo znacznikami, umozliwiajacymi wyszukiwanie pokrewnych tematów w bazie informacji zarzadzanej przez komponent. AkoWikiSearch1.0_moduł wyszukiwania w_Wikipedii. PogodaYahoo0.4_moduł wyswietla informacje o pogodzie pobierane z serwisu YahooWeather. Pogoda1.1_moduł wyswietlajacy pogode z danej okolicy. W porównaniu z poprzednia wersja posiada dodatkowe opcje: dodane pozycjonowanie modułu (lewa, srodek, prawo), 28 obrazków z bannerami pogodowymi. Temperatura i warunki pogodowe pobierane sa ze stacji meteo praktycznie z całego swiata, przy pomocy strony polish.wunderground_com. SearchCloud1.0.rc2_wyswietla chmure znaczników - liste słów kluczowych sposród najczesciej wyszukiwanych przez uzytkowników na witrynie. Wyswietlane słowa, zaleznie od popularnosci - róznia sie rozmiarem i gruboscia czcionki. Najbardziej pogrubionym i najwiekszym rozmiarem wyrózniane sa odnosniki do listy stron z najczesciej wyszukiwanymi wyrazami lub frazami. Googlesearch_moduł z polem wyszukiwarki_Google, przeszukuje siec i zasoby serwisu. Sprawdz domene 0.1 - Wyszukuje dostepne domeny. Jest to idealne rozwiazanie dla firm hostingowych chcacych udostepnic swoim klientom mozliwosc sprawdzenia, czy wybrana przez nich domena jest jeszcze wolna do zarejestrowania. Skrypt łatwy do zarzadzania i modyfikacji. HTML1.0_moduł autorstwa GabirieleLalasava, umozliwia zamieszczenie dowolnego wykonywalnego koduHTML lubJavaScript. Mozna w nim umiescic reklamyGoogle, odnosniki do stron partnerskich, programu partnerskiego czy jakichkolwiek inny kod. Moduł mozna skopiowac wielokrotnie i w kazdej kopii umieszczac dowolny kodHTML/JavaScript. RDAddPHP4.5.2_umozliwia właczanie do artykułu lub materiału statycznego kodu PHP, przy czym właczony kod jest wykonywany. 3.4.2 Komunikacja By sprawnie zarzadzac biuletynami informacyjnymi, które chcemy rozsyłac do wielu uzytkowników nalezy wybrac i zainstalowac komponenty z ponizszej listy. RwCards1.2.3_komponent umozliwia rozsyłanie kartek elektronicznych. MailProtector_maskuje adresy email, znacznie utrudniajac ich odczytanie przez roboty spamujace. MultiPocztaOVH1.0_komponent, który obsługuje kilka serwerów. Umozliwia zalogowanie sie bezposrednio do poczty HordeOVH_pocztySquirrel_o2.pl_gazety.pl. Wykorzystuje protokół_SSL - bezpiecznego (szyfrowanego) połaczenia. YANC1.4beta_to pakiet słuzacy do tworzenia i rozsyłania biuletynów. Posiada bogate mozliwosci: mozna tworzyc biuletyny w wielu kategoriach (wiele edycji), pozwala na wybór formatu tekstowego lub HTML. myPSMII2.2_umozliwia komunikowanie sie zarejestrowanych uzytkowników witryny wewnetrznym systemem poczty i powiadomien. SkypeCenter4.0_centralka do komunikacji z uzytkownikiem_Skype poprzez

WWW

. Wyswietla przyciski Call_me_Add_me_Chat_me_Send_me, oraz status uzytkownika (Online, Offline, Away). Fireboard1.0.4_elastyczny i estetyczny komponent forum_dla_Joomla Nastepca wczesniejszych_JoomlaBoard_Simpleboard. ChatClient1.5_komponent umozliwia korzystanie z chatu - internetowych pogawedek. Wymaga darmowej rejestracji na stronie mos-chat_com. FacileForms1.4.7_znakomity komponent do tworzenia formularzy o zaawansowanych mozliwosciach. JArtForms2.1.b5.14_komponent_JArtForms umozliwia łatwe generowanie w Joomla 1.0.xx. formularzy z mozliwoscia definiowania potrzebnych pól, zezwala na dodawanie plików w formie załaczników. Idea_JArtForms jest tworzenie formularzy w kilka minut. EasyComments1.1_EasyComments_posiada róznorakie opcje ułatwiajacej zarzadzanie komentarzami takie jak: ochrona przed spamem, powiadomienia o nowych komentarzach, rozróznianie uzytkowników i gosci. PollXT1.22.13_pakiet, który umozliwia prowadzenie sondazy - alternatywny dla standardowego komponentu_Polls. Mozliwosc dodawania wielu róznych opcji odpowiedzi. 3.4.3 U7ytkownicy Jesli chcemy skutecznie zarzadzac kontami uzytkowników oraz usprawnic tworzenie społecznosci internetowych nalezy zaopatrzyc Joomla w ponizsze komponenty. CBModerator_moduł współpracujacy z ComBuilder_v._RC_1.0. Wyswietla na

stronie www

głównej odsyłacze dla moderatorów. CB_Avatar_Scroller_moduł współpracujacy z ComBuilder_v._RC_1.0_Wyswietla emblematy (awatary22, zdjecia, uzytkowników) Total_Users_wyswietla proste statystyki dotyczace zarejestrowanych uzytkowników (ilu zarejestrowało sie w dniu, tygodniu, miesiacu). PartyStaff_v.1.0_rc2_umozliwia zarzadzanie profilami uzytkowników, prezentacje składu grupy uzytkowników

witryny

, obsady kadrowej firmy. Alert_Messenger_1.0_słuzy do wyswietlania wiadomosci (alertów, komunikatów) dla logujacych sie uzytkowników. W chwili logowania sie uzytkownik otrzyma ustawiona przez administratora wiadomosc w oknie wyskakujacym. Ilosc wyswietlanych wiadomosci i czestotliwosc ustawiana jest podczas tworzenia komunikatu. WikiDocv.1.0_komponent dla Mambo autorstwa RobertaDeutza do pracy grupowej nad dokumentami. Umozliwia planowanie struktury dokumentu. MyContent1.5_wyswietla liste artykułów autorstwa zarejestrowanego i zalogowanego uzytkownika. Umozliwia wieksza kontrole nad własnymi materiałami. Uzytkownicy moga je przegladac, edytowac, publikowac (jesli sa uprawnieni do publikacji). Komponent pozwala uzytkownikom tworzyc pozycje dla dowolnej sekcji, zamiast wielu odnosników z menu uzytkownika. BasicSchool1.1_jest internetowym dzienniczkiem ucznia przeznaczonym głównie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i srednich. Umozliwia publikowanie informacji o ocenach uczniów oraz zawiadomien dla rodziców indywidualnie dla kazdego ucznia. Uczniowie i rodzice maja dostep do komponentu bez koniecznosci rejestracji w serwisie lub z koniecznoscia rejestracji w przypadku ustawienia dostepu tylko dla zarejestrowanych. Dostep do karty nastepuje po podaniu imienia i nazwiska ucznia oraz kodu PIN_generowanego przez skrypt_BasicSchool. Natomiast, aby nauczyciele lub inne osoby mogły wprowadzac dane uczniów, musza byc zarejestrowanymi uzytkownikami serwisu i nalezy przydzielic im prawa dostepu do administracji Joomla oraz ustawic dostep w panelu konfiguracyjnym_BasicSchool. MultiGuestBook_Multi_Ksiega_osci. Umozliwia zostawianie komentarzy, porad, czy pozdrowien. Zawiera mnóstwo opcji konfiguracyjnych, pozwala dostosowac komponent do własnych potrzeb i upodoban: wyglad w stylu forum phpBB, zmiane kolorystyki, cenzor, wstawianie zdjec. Zawiera jednak pewne błedy. Gdy jest powyzej dwudziestu wiadomosci, odnosnik do drugiej strony otwiera sie w nowym oknie. Niemniej, najnowsze wiadomosci sa ustawiane jako pierwsze, a to one sa najwazniejsze. AkoLegal2.0_umozliwia tworzenie i wyswietlanie informacji prawnych, w tym stopki. Wyswietla informacje o wydawcy witryny (o firmie), regulamin witryny, polityke prywatnosci. Plik komunikatów i etykiet jezykowych zawiera teksty regulaminu i polityki prywatnosci, niezbedne w kazdej szanujacej sie witrynie. 3.4.4Media_galerie, grafika, twórczosc Dla Joomla powstał szereg komponentów słuzacych do tworzenia multimedialnych prezentacji, galerii zdjec oraz umieszczania plików wideo np. z serwisu YouTube_eWriting1.2.1_komponent umozliwia uzytkownikom tworzenie i publikacje opowiesci - utworów literackich, publicystycznych. Mamblog1.0_umozliwia stworzenie działu witryny, w którym uzytkownicy moga tworzyc swoje własne

strony

- blogi (dzienniki internetowe) bez koniecznosci nadawania im specjalnych uprawnien np. autorów, redaktorów. XeSlidegallm_jest to galeria grafiki wyswietlana jako pokaz slajdów w technologii flash, który mozna urozmaicic podkładem dzwiekowym (dowolny plik mp3). Obsługuje pliki w formatach jpg, gif, png, swf. zOOm 2.2.1 - wyswietla zgodnie z ustawieniami - obrazki losowe, ostatnio dodane, czesto przegladane, ostatnio komentowane. PonyGallery1.12OS_to rozbudowana galeria mediów opracowana dla Joomla/Mambo. Posiada panel uzytkownika i panel kontrolny zawierajacy: o wczytywanie, dodawanie, opisywanie, usuwanie obrazków (gif, jpg, png), o kategorie zastrzezone, zdefiniowane przez administratora, o zatwierdzanie propozycji (automatyczne lub poprzez panel administratora), o powiadomienie administratora przez uzytkownika (panel administratora), o poziomy dostepu dla folderów (zarejestrowani, specjalni), o pełna administracje: zatwierdzanie, publikowanie, zarzadzanie kategoriami, o sortowanie kategoriami, badz typem wczytania (przez administratora lub uzytkownika). Art*Media_v._2.0_komponent umozliwia gromadzenie i prezentacje mediów w formacie- mp3, wmv, avi. YouTube - umozliwia umieszczenie w tresci filmów z witryny You Tube. AllVideos_2.4_umozliwia umieszczanie materiałów multimedialnych, własnych filmów lub nagran dzwiekowych, znajdujacych sie na serwerze. Mozna takze korzystac przykładowo z YouTube, aby przesłac tam swoje filmy, a nastepnie umiescic na swojej witrynie bez obciazania serwera i ponoszenia wysokich kosztów oprogramowania do konwersji filmów. Pozwala takze wykorzystac w materiałach dowolny typ filmów lub nagran dzwiekowych, stosujac proste znaczniki do wczytania materiałów z serwera, w tym np. audycje dzwiekowe. Image_of_the_Day1.0_moduł wyswietla obrazki zmieniane codziennie lub co tydzien. SimpleImageGalery1.2_pozwala na niezwykle proste umieszczanie obrazów wewnatrz artykułów. 3.4.5 Narzedzia Kazda witryne stworzona przy pomocy Joomla nalezy dobrze zabezpieczyc oraz zrobic kopie zapasowe bazy danych. Nalezy zadbac, by edytowanie tresci było wygodne poprzez wybór sposród dostepnych edytorów. Mozna równiez uatrakcyjnic wyglad witryny poprzez zmiane prezentacji tresci. Słuza to tego ponizsze komponenty. StyleChanger_moduł umozliwia zmiane domyslnego wygladu witryny poprzez przełaczanie stylów. GooglePageRank_wyswietla pozycje w wyszukiwarce Google stworzonej witryny. StyleIntro - obejmuje tekst prologu (wstepu, wprowadzenia) artykułów znacznikiem div, dla którego mozna zadeklarowac specjalna klase stylu. Jaccelerator - umozliwia okreslanie czasu przechowywania w pamieci podrecznej tresci dynamicznych, generowanych przez moduły i komponenty. Dzieki takiemu rozwiazaniu strona składana jest z elementów, dla których okreslamy indywidualnie, czy maja byc ponownie generowane, czy pobierane z pamieci cache. Acronym1.0_wyszukuje zastosowane w tekstach akronimy i wyswietla w dymkach ich znaczenie. Wersja anglojezyczna. JAT1.0.2 - zestaw 5 botów:o_JacronymPlugin_v1.0.2_konwersja akronimów, oJabbrPlugin_v1.0.2_konwersja skrótów, oJlangPlugin_v1.0.2_konwersja terminów, oJglossar_v1.0_słownik objasniajacy terminy z Jacronym_i_Jabbr, oJwiki_v1.0_odnosnik do Wikipedii. Licencja pozwala tylko na niekomercyjne wykorzystanie. KoeSubmit1.1_komponent rejestruje witryne w kilkunastu wyszukiwarkach. ProtConf1.0beta_komponent dla Joomla poprawiajacy bezpieczenstwo. Umozliwia zmiane uprawnien, nazwy, przeniesienie do innego katalogu oraz przywrócenie z kopii zapasowej oryginalnego pliku konfiguracyjnego. Opcja przywracania jest dostepna pod warunkiem, ze wczesniej stworzono kopie zapasowa. Skanery_v1.0_wyswietla graficzne odsyłacze do kilku popularnych skanerów antywirusowych online: KasperskyLab_MKS_PandaSoftware_Symantec. BadwordFilter_umozliwia filtrowanie nieprzyzwoitych słów, jakie moga sie zawsze zdarzyc czy to w wypowiedziach forum dyskusyjnego, ksiedze gosci, komentarzach do artykułów. Niecenzuralne słowa i wyrazenia sa zastepowane znakami [*]. SecurityImages4.2.2_system ochrony przed robotami-spamerami CAPTCHA (ang. Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart), co w swobodnym tłumaczeniu oznacza kompletny system automatycznego sprawdzania, czy wpisujacym jest człowiek, czy tez komputer. Zanim uzytkownik wprowadzi wpis do ksiegi gosci, musi przepisac kod potwierdzajacy, widoczny na ekranie w postaci generowanego losowo obrazka, zawierajacego trudny do odczytania przez komputer tekst. W generowanych obrazkach moze byc stosowane losowo dobierane tło, rózny losowo ustalany rozmiar, kolor, krój czcionek, dodatkowy szum w postaci siatki kolorowych linii. Uzytkownik posyłajacy wiadomosc za pomoca formularza w witrynie (np. kontaktowego, ksiegi gosci, komentarza) - zanim przesle wiadomosc, musi poprawnie odtworzyc kod sprawdzajacy. Joomlaxplorer1.4.0_menedzer plików. Szybki, o ogromnych mozliwosciach takich jak: przegladanie katalogów i plików, edycje, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie, wyszukiwanie, tworzenie nowych plików i katalogów, zmiane uprawnien do plików. phpMyAdmin2.z2lite_komponent umozliwia wykonywanie operacji w bazie danych bezposrednio z zaplecza Joomla/Mambo. Jest to adaptacja znanego programu do zarzadzania baza danych wykonana przez JosephaL.LeBlanca. AdminTable1.0_umozliwia zarzadzanie tabelami bazy danych. baBackup1.0_komponent umozliwia sporzadzanie kopii zapasowej (ang. backup) serwisu. Kopia systemu plików jest umieszczana w skompresowanym archiwum wraz z mozliwoscia wyboru katalogów do zarchiwizowania. Istnieje mozliwosc stworzenia kopii bazy danych mySQL. Komponent zarzadzany jest z panelu administarcyjnego. phpMyAdmin2.11.1.2_umozliwia wykonywanie operacji w bazie danych bezposrednio z zaplecza Joomla/Mambo. Adaptacja znanego programu do zarzadzania baza danych wykonana przez CedricaFuochi. htmlArea3 XTD_edytorWYSIWYG23 dla Mambo 4.5.1. Posiada rozszerzone funkcje: wstawianie łaczy wewnetrznych i zewnetrznych, ilustrowanie, wsparcie CSS, menu kontekstowe. Obsługa jezyka polskiego, niemieckiego i angielskiego. TinyMCE_to edytor integrujacy sie z róznymi

systemami CMS

i ułatwiajacy uzytkownikom prace z tekstem. InfinityMenus1.0.8 - moduł wyswietla wielopoziomowe menu w formie drzewa badz rozwijane, np. do wykorzystania w specjalnym szablonie. Oparty naJavaScript. GoogleSitemMapGenerator2.05_generuje mape witryny dla Google. LastVisit1.0_wyswietla nazwe, date i godzine 10-ciu ostatnio zalogowanych uzytkowników. IPInfo_wyswietla informacje o IP uzytkownika: jego numer IP i domene. LegenhitIntegrator_komponent integruje Joomla z usługa Legenhit_polegajaca na identyfikacji firm i instytucji odwiedzajacych strone. Wyniki za wybrany okres wyswietlane sa w postaci listy zidentyfikowanych firm na stronie frontowej. Dostepne sa równiez szczegółowe informacje na temat przegladanych dokumentów strony takie jak daty, godziny, a takze informacje teleadresowe zidentyfikowanych firm. Żadne dane nie sa gromadzone w bazie danych Joomla - wszystkie pochodza online z serwerówLegenhit. Joomla_stat1.0.7_statystyki dla Joomla. Komponent dostarcza informacji o odwiedzinach witryny, korzystajac z danych bazy Joomla. Komponenty w trakcie opracowania. Joom!Fish1.7_JoomFish to komponent pozwalajacy na tworzenie wielu wersji jezykowych strony. ValidatorXHTML_moduł, który sprawdza zgodnosc kodu strony z XHTML 1.0. Slide_moduł wyswietla tresci w rozwijanych slajdach. SpeakingClock1.0_zegarek analogowo-cyfrowy z wbudowanym menu. Z menu mozemy wybrac: o Odczytywanie godziny przez lektora w jezyku angielskim, o Rodzaj zegarka: cyfrowy, lub analogowy, o programowanie alarmu poprzez skonfigurowanie specjalnej listy z zadaniami. FlatLoginForm_moduł wyswietla formularz logowania. Projektowany dla Mambo - moze posłuzyc za podstawe do opracowania własnego modułu dla JoomlaPDFhack2_generuje w Joomla i Mambo polskie PDFy, z polskimi literami, obrazkami oraz tabelkami. Generator_szablonów_v.2_aplikacja, która umozliwia stworzenie własnego szablonu. Wystarczy przesłac pliki do dowolnego katalogu na serwerze i uruchomic index.php. Plik wynikowy generowany jest w postaci kodu XHTML. 3.4.z Biznes i promocja W tym podrozdziale zestawiono rozszerzenia dla Joomla słuzace do handlu internetowego oraz reklamowania produktów. BookMrklet092a_moduł, który umozliwia sprzedaz ksiazek. MisterEstate1.1_komponent do obsługi obrotu nieruchomosciami. EZ-Store1.1_EzStore jest prostym komponentem sklepu internetowego dla Joomla. Jego poprzednikiem był znany pod nazwa_CatalogShop. Ta wersja została stworzona z uzyciem jednego z wariantów AkoGallery_i_PonyGallery, co zaowocowało kilkoma nowymi mozliwosciami, niedostepnymi w starszych wydaniach. W rezultacie komponent jest idealnym rozwiazaniem dla serwisów niewielkich społecznosci. Virtuemart1.0.z_zaawansowany system sklepu elektronicznego dla Joomla. Zawiera wiele dodatków, umozliwia wczytanie przykładowych danych. Posiada znowelizowany plik polskich etykiet i komunikatów ekranowych. Booklibrary07b_umozliwia zarzadzanie wypozyczalnia ksiazek. Ksiazki mozna kompletowac w kategorie. Courses1.1_komponent, umozliwia publikacje informacji o kursach, szkoleniach, zajeciach uniwersyteckich. JPortfolio1.2_komponent, który umozliwia prezentacje produktów zebranych w kategorie. Dla kazdej kategorii i projektu mozna załaczyc jeden obrazek i umiescic opis, korzystajac z wbudowanego edytora. azMamboHelpDesk_Serwis_Pomocy. Komponent dla Mambo 4.5.1 umozliwiajacy prowadzenie serwisu pomocy technicznej. MambAds1.2_komponent umozliwia przyjmowanie i publikacje ogłoszen w Mambo. Posiada podział na dwa typy, np. Oferty i Potrzeby. Ogłoszenie zawiera: tytuł, tresc, informacje o dacie nadesłania, termin, do którego bedzie publikowane. Ma mozliwosc ilustrowania ogłoszen grafikami oraz generowanie miniatur. ClassifiedsGE1.4_komponent, który umozliwia przyjmowanie i publikacje ogłoszen w Mambo i Joomla 1.0.x. Jest to zmodyfikowana wersja komponentu_Classifields autorstwa SlavenaBolanca. Ogłoszenia moga byc dodawane przez uzytkowników lub tylko przez administratorów. Przy dodawaniu ogłoszen przez uzytkowników wymagany jest adres e-mail. OnetKontekst1.0 - moduł wyswietla reklamy tekstowe lub graficzne OnetKontekst. AdSense_bardzo popularny moduł, który wyswietla reklamy tekstowe lub graficzne Google: Google_AdSense_Ads. Dostarcza reklam kontekstowych, czyli zwiazanych z trescia aktualnej strony, co sprawia, ze uzytkownik widzi reklamy, które moga go zainteresowac. SOBI2_rc2.8.2_katalog branzowy przypominajacy katalog_Panoramy Firm_lub_Yellow Pages', umozliwia wprowadzanie wpisów w róznych kategoriach. W bardzo łatwy sposób mozna ten komponent wykorzystac, np. jako katalog muzyczny, ksiazek, instytucji, członków klubu lub do zbierania i wyswietlania jakichkolwiek innych danych. Administrator moze decydowac o tym, jakie opcje i dane moga byc wprowadzane przez uzytkowników. Dodatkowo za niektóre opcje jak opis firmy, logo moze wymagac opłaty. Money_moduł_wyswietla kursy walut z portalu_MONEY_PL. Donations1.0.1_komponent, który umozliwia obsługe darowizn na rzecz wydawcy witryny,

projektanta

. Mozliwa jest publikacja listy ofiarodawców. CiviCRM_komponent_do zarzadzania relacjami z klientami. 3.4.7 Rozrywka, gry, zabawa Celem uatrakcyjnienia

strony

mozna zainstalowac komponenty gier. Biorytm v.0.2 - komponent rysuje na podstawie daty urodzenia wykres biorytmów: fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Autor rozwija

projekt

. W przyszłosci planowane sa takze komentarze do wykresów. Freecell_popularny pasjans karciany_PUArcade1.4 - zestaw szesciu gier w technologii

flash

wraz ze statystykami (Snake_Asteroids_Invaders_PacMan_Simon_Tetris). 3.5 Przykłady implementacji systemów CMS w in7ynierii srodowiska Przegladajac siec Internet mozna natrafic na wiele projektów wykonanych w technologii CMS zarówno przy wykorzystaniu systemów darmowych jak i komercyjnych. Projekty te znajduja sie na stronach rzadowych, równiez wiele z nich jest czysto amatorskich. 3.5.1 Wydział_In7ynierii_Srodowiska_Politechniki_Krakowskiej Jest to dobrze znany studentom_Politechniki_Krakowskiej portal Wydziału_Inzynierii_Srodowiska (rys.z). Studenci moga na nim pobrac aktualny_plan zajec, pobrac materiały edukacyjne, sprawdzic swoja srednia (e-student) lub zapisac sie na wybieralne moduły. Ponadto znajdziemy tutaj cała administracje i pracowników Wydziału, biezace informacje odnosnie wydarzen na Wydziale czy liste niezbednych dokumentów do pobrania. Strona WIS_stworzona CMS swietnie spisuje sie w dziedzinie edukacyjnoorganizacyjnej. Jest przyjazna dla studentów, którzy w łatwy sposób moga znalezc na niej aktualne informacje. To duze ułatwienie biorac pod uwage, iz na Wydziale studiuje bardzo duzo osób. Mysle, iz ciekawym rozwiazaniem byłoby umieszczenie na witrynie mozliwosci umieszczania wyników z egzaminów - z pewnoscia zwiekszyłoby to ogladalnosc witryny w okresie sesji. 3.5.2 Projekt WALTER_WALTER_kształcenie_na_odległosc_w_zakresie_gospodarki_wodnej (rys.7) [http://www.fem.uniag.sk/water_management] to

projekt

, którego celem jest stworzenie bazy danych i oprogramowania przeznaczonego do nauczania w zakresie gospodarki wodnej, przy wykorzystywaniu połaczen internetowych. W szczególnosci zakres nauczania ma objac zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów wodnych oraz zagadnienia odbudowy krajowych zdolnosci retencyjnych. Idea projektu jest opracowanie takiego systemu nauczania, który umozliwi osobom zawodowo zajmujacym sie gospodarka wodna odswiezenie i uaktualnienie wiedzy z tego tematu. W projekcie uczestniczy piec krajów: Słowacja, Czechy, Niemcy, Wegry i Polska. Strone polska reprezentuja m.in. osoby zwiazane z Katedra_towania_Srodowiska_SG_Warszawie, Akademii_czej_Poznaniu, Uniwersytetu_Przyrodniczego_Wrocławiu, Instytutu_Baego_Lesnictwa_Warszawie, Dyrekcji_alnej_Lasów_Panowych. Z kazdego z wymienionych krajów wybrano jednostki przygotowujace materiał szkoleniowy (uniwersytety) oraz instytucje weryfikujace i oceniajace jego przydatnosc (instytuty badawcze) Dla potrzeb zrealizowania projektu opracowano szesc etapów nauczania, które w szczególnosci dotyczyły: . hydrologii i zastosowania zasobów wodnych, . uzytkowania i ochrony zasobów wodnych, . zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi, . siedlisk wodnych, ich dynamiki i rewitalizacji, . ochrony przed powodzia i ograniczania szkód, . naturalnych i antropogenicznych ekosystemów mokradłowych i ich zrównowazonego uzytkowania. Kazdy moduł opracowywał inny zespół osób (Moduł 1 - Niemcy, Moduł 2 - Czechy, Moduł 3 i 5 - Słowacja, Moduł 4 i z - Polska). Wszystkich autorów obowiazywał ten sam schemat budowy modułu, tzn.: kazdy moduł zawiera informacje wprowadzajace w dany temat, cel dla danego modułu, informacje o czasie niezbednym do studiowania danej czesci, materiał do przyswojenia przedstawiony w rozdziałach, słowa kluczowe, literature oraz interaktywny tekst sprawdzajacy, w jakim stopniu materiał został opanowany przez kursanta. Idea projektu jest, by kazda czesc projektu miała charakter uniwersalny dla wszystkich krajów uczestniczacych w projekcie. Projekt powstał w systemie CMS stworzonym przez prywatna firme. 3.5.3 Insut_Badawczy_Lesnicwa_Instytut_Badawczy_Lesnictwa, załozony w 1930 r. jako Zakład_oswiadczalny_Lasów_Panstwowych, w 1934 r. został przekształcony w Instytut_Badawczy_Laów_anstwowych. Od 1945 r. istnieje jako Instut_adawczy_Lesnictwa, działajacy obecnie pod nadzorem Ministra_Srodowiska. Instytut_Badawczy_Lesnictwa wykonuje wszechstronne badania na rzecz lasów i całego lesnictwa, jak równiez terenów zalesionych i zadrzewien. Badania, prace studialne i ekspertyzy wspomagaja nauki lesne, gospodarke lesna i instytucje rzadowe. Biblioteka od 75 lat gromadzi pismiennictwo lesne, zas jej zasoby sa najwieksze w tej czesci Europy. Strona została wykonana przy pomocy darmowego narzedzia CMS Plone_(rys.8). Znajdziemy tu

Biuletyn Informacji Publicznej

, opis instytutu i jego działalnosci, najnowsze artykuły wraz ze zdjeciami, mapy zagrozen pozarowych, ksiazke telefoniczna pracowników_IBL, bibliograficzne bazy danych oraz odnosniki do ciekawych stron. 3.5.4 Organizacja_Polscy_Łowcy_Burz Jest to strona stworzona przy uzyciu Joomla, której twórcy zajmuja sie badaniem oraz poszerzaniem wiedzy na temat zjawisk meteorologicznych w Polsce. Znajdziemy na niej ostrzezenia meteo, wiadomosci o niedawno zaobserwowanych anomalii pogodowych w Polsce, odnosniki do radaru opadów i radaru burz (IMGW), forum dyskusyjne, zdjecia burz (rys.9). Na uwage zasługuje spore zainteresowanie strona - jak podaja twórcy około 30 tys. odwiedzin w ciagu miesiaca. 3.5.5 Woda_i_Powietrze_To portal ekologiczny, którego tematyka nastawiona jest na ochrone wody oraz powietrza. Oprócz aktualnosci ze swiata zwiazanych z ochrona srodowiska, wprowadzaniem nowych technologii, znajdziemy dokładne opisy nowych urzadzen technologicznych, informacje o targach oraz wystawach producentów systemów grzewczych, wentylacji, klimatyzacji czy technologii sanitarnych (rys.10). Twórcy strony daja mozliwosc odpłatnej reklamy dla firm, znajduje sie takze na niej tablica ogłoszen, gdzie zarejestrowani uzytkownicy moga zostawiac swoje notatki. Około 120 tys. odwiedzin od poczatku 2008 roku swiadczy o sporym zainteresowaniu firm zwiazanych z ochrona srodowiska 3.5.z Reny_Zarzad_Gospodarki Wodnej_rakowie Serwis tej instytucji to potezny portal, w którym mozemy znalezc mnóstwo informacji dotyczacych rzek i zbiorników wodnych w dorzeczu Górnej_Wisły, wiadomosci o suszach czy zagrozeniach powodziowych wystepujacych na tych terenach, poprzez prawo wodne, dyrektywy Unii_Europejskiej oraz wykaz zadan współpracy z samorzadami, az po komunikaty nawigacyjne dla statków czy wykaz dróg zeglugowych (rys.11). Strona zasługuje na wyróznienie, jest przejrzysta i bardzo rozbudowana, a tresc na biezaco aktualizowana. 3.5.7_Krakowski_Zaad_omunalny_Krakowie Na stronach tego serwisu znajdziemy wiadomosci zwiazane z działalnoscia zarzadu, a wiec: przetargi publiczne, aktualnosci, porady odnosnie załatwiania procedur zwiazanych z wykorzystaniem krakowskich dróg, informacje dotyczace gospodarki odpadami czy stref płatnego parkowania w miescie (rys.12). Serwis powstał przy uzyciu systemu Joomla W pełni spełnia swoja role, jest czytelny dla osób odwiedzajacych serwis. 4 Implementacja Joomla na przykładzie nasnictwa_Wegierska_Góa_Nadlnictwo_Wegiers_Górka składa sie z dwóch obrebów: Lipowa_i_Wegiers_Górka i wchodzi w skład Regionaln_Dyrekc_asów_Panstwowych_w Katowicach. Powierzchnia zasiegu terytorialnego nadlesnictwa wynosi 28 9z8 ha. Do głównych zadan nadlesnictwa nalezy prowadzenie spraw zwiazanych z planowaniem, organizacja, koordynacja i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, uzytkowania lasu oraz sprzedazy drewna. Nadlesnictwo prowadzi sprawy zwiazane ze stanem posiadania i ewidencja gruntów, udostepnianiem lasu oraz edukacja lesna społeczenstwa jak równiez kieruje nadzór nad lasami nie stanowiacymi własnosci Skarbu Panstwa. Realizuje działania w zakresie prowadzenia Lesnego_Kompleksu_romocyjnego oraz tworzenia i redagowania informacji na strony Biuletynu Informacji Publicznej. W ostatnich dziesiecioleciach zaobserwowano stałe powolne pogarszanie sie kondycji lasów. Wpływ na to miało rozpadanie sie podstawowego gatunku lasotwórczego w tym regionie - swierka. Przyczyniły sie do tego: . przewaga jednego gatunku, sztucznie wprowadzonego, . zakłócenia hydrologiczne spowodowane anomaliami pogodowymi, spadek retencji obszarów lesnych, . choroby systemów korzeniowych spowodowane przez opienke, . plaga kornika, . zaniedbania w higienie lasu włascicieli prywatnych, . sniegołomy i wiatrołomy. Dzis jednym z kluczowych zadan jest opóznienie procesu wymarcia beskidzkiej swierczyny poprzez usuwanie zarazonych drzew i stopniowa przebudowe drzewostanu. Informowanie społeczenstwa o przyczynach dotyczacych wzmozonej wycinki swierka odgrywa istotna role. Dzieki temu zapobiega sie błednemu postrzeganiu Lasó_anstwowych jako podmiotu prowadzacego rabunkowa gospodarke lesna. Równiez wazne jest nakłonienie do współpracy prywatnych włascicieli lasów, w których rekach znajduje sie ok. 1/5 beskidzkich lasów. Dlatego potrzebna jest kampania informacyjna skierowana do prywatnych włascicieli. 4.1 Proces instalacji Do stworzenia naszego serwisu wykorzystana zostanie Joomla w wersji JoomlaPE 1.0.12a. Jest to stabilna wersja programu, którego nastepca jest Joomla 1.5. Instalacja Joomla jest procesem złozonym z kilku kroków, lecz nie jest on zbyt skomplikowany. W pierwszej kolejnosci musimy sciagnac pakiet instalacyjny z adresu [http://joomla.pl] i uruchomic plik instalacyjny, który rozpakuje pliki do wybranego przez nas katalogu. Kiedy mamy juz potrzebne pliki w wymaganym miejscu, uruchamiamy przegladarke WWW i wpisujemy w nia adres naszego serwisu, w naszym przypadku jest to adres http://localhost. System automatycznie rozpozna, ze serwis nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowany i przekieruje na pierwsza strone instalatora z testem przedinstalacyjnym. Sprawdzone tu zostana wymagania odnosnie serwera oraz praw dostepu do plików i katalogów Joomla. Mamy wiec szanse, aby w razie niespełnienia któregos z wymagan naniesc jeszcze odpowiednie poprawki w ustawieniach naszego serwera. Ekran testu sprawdzajacego czy nasza instalacja Joomla ma odpowiednie przygotowane srodowisko, składa sie z trzech czesci (rys.13). Pierwsza mówi o konfiguracji samego serwera, druga o ustawieniach PHP, natomiast trzecia o prawach dostepu do plików. W nastepnym kroku nalezy zaakceptowac licencje GNU/GPL/. Kolejny krok to wpisanie parametrów naszej bazy danych MySQL. Nastepnie po pomyslnym zaimportowaniu bazy (rys.14) nalezy wpisac nazwe tworzonej

strony internetowej

. W kolejnym kroku wyswietla sie wygenerowane hasło administratora - ze wzgledów bezpieczenstwa nalezy je zmienic na własne hasło. Pozostałych ustawien nie zmienia sie (rys.15). Ostatnia rzecza jest usuniecie katalogu instalacyjnego. Po pomyslnym przejsciu procesu instalacji otrzymujemy gotowa witryne z wczytanymi przykładowymi danymi. 4.2 Instalacja i deinstalacja komponentów. Instalowanie lub odinstalowanie komponentów sa procesami maksymalnie uproszczonymi. Wystarczy wczytac sciezke do pliku ze spakowanym komponentem i kliknac Wczytaj plik i zainstaluj (rys1z). W sieci Internet znajduje sie wiele róznych komponentów, lecz niektóre z nich nie działaja poprawnie lub w ogóle nie da sie ich zainstalowac (rys.17). Najczestsze powody konfliktów to zła konfiguracja serwera PHP. Równiez wszelkie udoskonalenia komponentów przez uzytkowników moga zawierac błedy w kodzie. Za brak polskich liter najczesciej odpowiada złe kodowanie w sekcji head np. ISO-8859-1 (zachodnioeuropejskie, nie uwzgledniajace polskich znaków) zamiast ISO-8859-2 (srodkowoeuropejskie, uwzgledniajace polskie znaki). Rysunek 17. Przykład instalatora komponentu Quiz 0.81pl zawierajacego błedy. 4.3 Zarzadzanie strona Po uruchomieniu serwisu poprzez wpisanie adresu internetowego w przegladarce pojawia sie główna strona, na której znajduje sie dodatkowe menu pozwalajace zalogowac sie do panelu administracyjnego. Joomla Administrator jest graficznym interfejsem uzytkownika (GUI) (rys.18) słuzacym do zarzadzania witryna. W panelu administracyjnym znajduja sie wszystkie konieczne narzedzia do dodawania zawartosci, a takze do zarzadzania konfiguracja oraz wszystkimi składnikami Joomla 4.4 Dostosowanie Joomla dla potrzeb nadlesnictwa Wegierska_rka Głównym zadaniem było stworzenie serwisu internetowego i dopasowanie go dla potrzeb nadlesnictwa_erska_Górka (rys.19). W załozeniu serwis powinien spełniac kilka podstawowych wymogów: . powinien byc jak najprostszy w obsłudze dla uzytkowników majacych słabe doswiadczenie z komputerem, . edycja serwisu ma byc dostepna z róznych miejsc, . koszt budowy i utrzymania serwisu powinien byc jak najnizszy, . nie trzeba stosowac specjalistycznego oprogramowania komputerowego, . powinien spełniac role informacyjna, . promowac nadlesnictwo, . ma wspomagac prace lesników. Przy pierwszym uruchomieniu naszej strony stworzonej w Joomla mamy serwis z domyslna szata graficzna, w którym mozemy publikowac tekst i umieszczac obrazki. Jednak system ma budowe modułowa, dzieki czemu dodawanie nowych mozliwosci nie stanowi problemu. Ponizej znajduje sie lista wykorzystanych w projekcie komponentów, które zostały dobrane podczas moich konsultacji z pracownikami nadlesnictwa. . Zadaniem

stron WWW

jest promowanie oraz dostarczanie informacji. Od około roku lesnicy prowadza kampanie na rzecz ratowania beskidzkich swierków. Jednym z problemów jest dotarcie i przekonanie włascicieli lasów prywatnych, by usuwali zaatakowane swierki. Lesnicy rozdaja ulotki informacyjne, organizuja spotkania robocze, prosza o pomoc ksiezy, którzy nawołuja z ambon do ratowania lasów. I choc ten problem jest juz w bardzo duzym zakresie opisany na wielu internetowych stronach Las_)Panstwowych czy stronach poswieconych ekologii, to kazda kolejna witryna poruszajaca ta tematyke zwieksza szanse dotarcia do zainteresowanych osób (rys.20). Tresc mozemy publikowac w postaci blogów lub tabel. Formy blogu uzywa sie w przypadku małej ilosci artykułów, sa one wyswietlane w całosci jeden po drugim. Tabela to lista odnosników do poszczególnych artykułów, jest przydatna przy duzej ilosci artykułów. Publikowanie artykułów jest nad wyraz proste, do dyspozycji mozemy wybrac jeden z kilku edytorów, które swoim wygladem przypominaja windowsowego WordPada. Wystarczy stworzyc kategorie i przypisywac do niej kolejne artykuły. . Do stworzenia kalendarza wykorzystany został komponent ExtCalendar Osobisty kalendarz jest dostepny tylko dla własciciela strony i grupy osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zakładka w menu pojawia sie tylko po jego zalogowaniu. Dzieje sie tak dzieki przypisaniu tej pozycji menu dostepu specjalny. Dostep specjalny (ang. special) to uzyskiwany po zalogowaniu sie do witryny dostep dla zarejestrowanych uzytkowników, którym administrator witryny nadał specjalne przywileje (przypisał ich do grupy z uprawnieniami specjalnymi). Dzieki takiemu rozwiazaniu kalendarz moze słuzyc do wymiany informacji miedzy pracownikami nadlesnictwa a lesniczym, np. w łatwy sposób mozna zmienic date narady lub sprawdzic, kiedy lesniczy ma urlop (rys.21) Po kliknieciu na wybrana date mamy szczegółowy podglad przypisany do wydarzenia (rys.22). Obsługa tego komponentu została maksymalnie uproszczona, ponadto jest on w polskiej wersji jezykowej. . Przy uzyciu komponentu JPortfolio, który jest dedykowany do prezentacji produktów zebranych w kategorie, w prosty sposób mozna stworzyc oferte handlowa danego nadlesnictwa. Jest to ogromne ułatwienie dla ludzi chcacych zapoznac sie z cenami drewna i innych produktów za pomoca Internetu. Wada komponentu jest brak polskiej wersji jezykowej (rys.23). Po wprowadzeniu produktów przyporzadkowanych do odpowiednich kategorii mozemy załaczyc jeden obrazek i umiescic opis korzystajac z wbudowanego edytora (rys.24-25). Edycja poszczególnych produktów jest prosta i szybka, dzieki czemu łatwo mozemy zaktualizowac np. cennik. Komponent umozliwia edycje CSS, dzieki czemu mozna dopasowac wyglad generowanych stron do szablonu witryny. . Kolejna zakładka, do której dostep maja tylko okresleni uzytkownicy. Komponent Forme umozliwia tworzenie oraz bezposrednie wysyłanie formularzy do nadlesnictwa, w których zawarte sa informacje z przeprowadzonych prac w lesie (rys.2z). Dzieki temu formularze moga docierac znacznie szybciej, niz tradycyjna droga, co eliminuje koniecznosc fizycznego ich przewozenia. Wada komponentu Forme jest brak mozliwosci zmiany wygladu formularza, np. odstepów miedzy poszczególnymi polami (rys.27). Nalezy równiez pamietac, ze przesyłane w ten sposób dane nie sa w zaden sposób szyfrowane, a wiec istnieje mozliwosc przejecia ich przez niepozadane osoby. Biorac pod uwage, ze w nadlesnictwie korzysta sie z około z0-ciu róznych formularzy i blankietów, zastosowanie powyzszego komponentu moze znacznie ułatwic prace biurowa. Ze wzgledu na to, iz nie kazdy ma dostep do Internetu, rozwiazanie to moze jedynie uzupełniac obecnie uzywane papierowe dokumenty. . Przy uzyciu komponentu Kontakty mozna w łatwy sposób stworzyc strukture organizacyjna danej firmy, umiescic w nich odpowiednie dane kontaktowe, co ułatwi osobom zainteresowanym jak i samym pracownikom komunikacje. Po utworzeniu interesujacych nas kategorii (rys.28) umieszczamy w nich dane poszczególnych osób tworzac w ten sposób uporzadkowana strukture organizacyjna nadlesnictwa. Komponent narzuca nam z góry ustawienia strony pozwalajac na tylko nieznaczna modyfikacje, mimo to jest funkcjonalny a ksiazka adresowa stworzona przy jego pomocy przejrzysta (rys.29) Ksiazka adresowa daje mozliwosc bezposredniego wysyłania z niej emaili oraz automatycznego sporzadzania wizytówek w formacie vcf, które mozna importowac do programu pocztowego Outlook lub do telefonu komórkowego (rys.30). Biuletyn Informacji Publicznej to juz niemal standard wiekszosci portali internetowych zwiazanych głównie z instytucjami samorzadowymi lub publicznymi. Dzieki komponentowi DOCMan mozemy w łatwy sposób umieszczac pliki, grupowac je w odpowiednie kategorie oraz opisywac, co ułatwi rozeznanie w dokumentach osobom zainteresowanym. Osoba zarzadzajaca dokumentami ma mozliwosc podgladu statystyk sciagania poszczególnych plików lub nadawania uprawnien do sciagania plików (rys.31). DOCMan pozwala wczytywac pliki z lokalnego dysku lub "podłaczac" pliki znajdujace sie na innym serwerze, dzieki czemu mozemy zmniejszyc zajmowana przestrzen dyskowa naszego serwera (rys.32). Komponent został przetłumaczony na jezyk polski. Forum dyskusyjne jest przeniesiona do struktury

stron WWW

forma grup dyskusyjnych, która słuzy do wymiany informacji i pogladów przy uzyciu przegladarki internetowej. Na stworzonym forum uzytkownicy moga wymieniac poglady odnosnie ochrony srodowiska, zarzadzaniem lasu czy prawem lesnym. Joomlaboard jest komponentem mocno rozbudowanym i z powodzeniem moze konkurowac z phpBB czy QuickForum - systemami dedykowanymi tylko do tworzenia forów internetowych (rys.33). Zadaniem forum jest zachecic zainteresowane strony do swobodnej wymiany pogladów na rózne tematy (rys.34). Ten komponent daje uzytkownikom mozliwosc wypowiedzenia sie na dany temat. Dzieki temu mozemy zdobyc wazne informacje na interesujacy nas temat. Komponent nie ogranicza nas do prowadzenia jednej sondy, umozliwia zarzadzanie nawet kilkoma sondami naraz. W ustawieniach mozemy zdefiniowac czas pomiedzy głosowaniem dla jednego uzytkownika, strony, na których ma pojawiac sie sonda oraz liste mozliwych, maksymalnie dwunastu odpowiedzi (rys.35). Wyniki sa gromadzone w bazie danych. Po oddaniu głosu, na ich podstawie w serwisie internetowym sa automatycznie publikowane rezultaty (rys.3z). Ksiega gosci pozwala internautom przegladajacym serwis na pozostawienie informacji oraz ocene strony. Komponent ksiegi gosci ArtgBook 1.0 b4 został zastosowany w połaczeniu z cenzorem nieprzyzwoitych słów BadWord Filter, co skutecznie blokuje wyswietlanie nieprzyzwoitych słów na naszej stronie. O skutecznosci tego komponentu mozemy przekonac sie przy wpisie anonima, gdzie dwa wulgarne słowa zostały zastapione predefiniowanymi symbolami (rys.37). Dodawanie wpisów do ksiegi gosci jest proste, a sposób autoryzacji kodem z obrazka zapobiega automatycznemu tworzeniu wpisów przez roboty sieciowe (rys.38). 5 Podsumowanie Celem pracy było zobrazowanie potencjału tkwiacego w

systemach CMS

na podstawie róznych przykładów oraz zastosowanie Joomla do

stworzenia strony

nadlesnictwa. Przedstawione serwisy internetowe Wydzia_Inzynierii_Srodowiska_Instytutu_dawczego_esnictwa obrazuja wykorzystanie CMS w dziedzinie edukacji. Z kolei projekt_Walter_przedstawia idee wykorzystania CMS jako narzedzia, dzieki któremu mozemy gromadzic wiedze oraz materiały pochodzace z róznych instytucji a nawet z róznych krajów w jednym miejscu. Uzywanie przez wiele osób jednego narzedzia jest sporym plusem, gdyz nie zachodzi potrzeba dodatkowego przenoszenia i integrowania danych. Strony Krakows_arzadu_Komunalne_Regionaln_Zarz_spodarki_Wodnej pokazuja przystosowanie systemu dla dwóch róznych instytucji, których strony pełnia role informacyjna, administracyjna i komunikacyjna. Strona Woda_wietrze przedstawia komercyjny charakter wykorzystania CMS-u, jej twórcy skupili sie na reklamie firm zwiazanych z inzynieria srodowiska. Strona organizacji Polsk_Łowc_urz obrazuje, iz w sposób amatorski mozna stworzyc portal o ciekawej tematyce, który znajduje spora liczbe odbiorców. Pierwszym etapem mojej pracy było przygotowanie srodowiska do instalacji Joomla oraz zainstalowanie i skonfigurowanie programu. Nastepnie stosujac ogólnodostepne moduły stworzyłem

serwis WWW

dla nadlesnictwa o przeznaczeniu zarówno edukacyjnym, promujacym, informujacym jak i komunikacyjnym. Zastosowałem komponenty, dzieki którym mozna umieszczac w prosty i szybki sposób aktualne informacje, przedstawiac oferty handlowe, miec dostep do struktury organizacyjnej pracowników nadlesnictwa, korzystac z Biuletynu Informacji Publicznej itd. Serwis spełnił załozone przeze mnie wymagania ustalone podczas rozmów z pracownikami nadlesnictwa, tzn. jest prosty w obsłudze nawet dla uzytkowników majacych słabe doswiadczenie z komputerem. Koszt wykonania

witryny www

jest niski i nie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Informacje zawarte w Joomla sa poprawnie wyswietlane, a uzycie dodatkowych modułów usprawnia prace osobom zatrudnionym w nadlesnictwie. z Wnioski Joomla okazał sie systemem przyjaznym w uzytkowaniu oraz w pełni potwierdził swoja przynaleznosc do zaawansowanych

systemów CMS

. Na podstawie opisanych przeze mnie wybranych

stron WWW

stwierdzam, ze systemy CMS sa rozpowszechnione i z powodzeniem wykorzystywane w inzyni_srodowiska. Ponadto za

projekt

owana w Joomla strona dla nadlesnictwa w satysfakcjonujacy sposób odpowiada na jego potrzeby. Umozliwia równoczesne redagowanie tresci prze wiele osób bez doswiadczenia informatycznego. Zaleta systemu jest fakt, iz jest ciagle rozwijany i ulepszany - nowe wersje pojawiaja sie srednio co 2 miesiace.

Systemy CMS

nalezace do otwartego oprogramowania stosuje sie w tworzeniu serwisów, gdzie niepozadana zmiana tresci nie bedzie miała istotnego wpływu na działanie danej instytucji, a wiec przede wszystkim w portalach informacyjnych, komunikacyjnych i edukacyjnych. W wielu wypadkach

system CMS

nie jest w stanie zastapic profesjonalnych programów, równiez stworzenie nowych komponentów jest czasochłonne i kosztowne. Czesto problemem oprogramowania open source jest brak pełnej dokumentacji. Uzytkownik moze skorzystac z wiedzy zawartej na

stronach internetowych

, forach dyskusyjnych lub zamówic płatne wsparcie techniczne. Nalezy zauwazyc, ze czas odpowiedzi na zadane na oficjalnym forum pytanie, to od kilkunastu minut do około godziny, co jednak nie gwarantuje rozwiazania problemu. Wspieranie i upowszechnianie systemów open-source moze dac realne korzysci finansowe. Joomla to ciekawe rozwiazanie dla osób oraz instytucji pragnacych miec strone internetowa i warto przyjrzec sie temu systemowi blizej. Literatura Content Management_Bible_(2nd Edition)_Wiley_2004 Tworzenie_stron_WWW_w_praktyce_Helion_Gliwice_2007 CMS_Jak szybko_i_łatwo_stworzyc_strone_WWW_i_zarzadzac_nia_Helion_Gliwice_2007 Joomla_System_zarzadzania_trescia_Helion_Gliwice_2007 CMS_Praktyczne_projekty_Helion_Gliwice_2007 Płatny_hosting_czyli_gdzie_sie_ulokowac_Magazyn_Internet_200 Informatyka_w_zarzadzaniu_Zeszyt_naukowy_Instytutu_Informatyki_w_Zarzadzaniu_Uniwersytet_Szczecinski_Szczecin_1999 ie_kaz_mi_myslec_o_zyciowym_podejsciu_do_funkcjonalnosci_stron_internetowych_Helion_Gliwice_200z Przyjazne_witryny_WWW_Helion_Gliwice_2005 Projektowanie_funkcjonalnych_serwisów_internetowych_Helion_Gliwice_2004 Architektura_informacji_Helion_Gliwice_2003 Drupal_CMS_system_zarzadzania_trescia_Nakom_Poznan_2008 Dynamiczne_strony_WWW_PHP_i_MySQL_Helion_Gliwice_2004 Projektowanie_serwisów_WWW_Standardy sieciowe_Helion_Gliwice_2007 HTML_i_XHTML_Leksykon_kieszonkowy_Helion_Gliwice_200z Zródła_internetowe Gazeta_IT [http://www.gazeta-it.pl] Joomla Open Source Content Management System [http://www.joomla.org] Joomla Templates [http://www.templatka.pl] Łoskot M., Wolne i otwarte oprogramowanie [http://www.wodgik.katowice.pl/konferencja/2008/html/referaty.html] Oficjalne Polskie Forum Dyskusyjne Joomla [http://forum.joomla.pl] Polskie Centrum Joomla [http://www.joomla.pl] Strojny M., Portale korporacyjne a zarzadzanie wiedza - raport z badan [http://www.kpmg.pl] Webserv - Twój Domowy Serwer [http://webserv.pl] Wikipedia - Wolna Encyklopedia [http://pl.wikipedia.org] Do niedawna systemy zarzadzania trescia posiadały tylko nieliczne firmy posiadajace odpowiednie zaplecze informatyczne. Taka sytuacja doprowadziła do powstania Joomla - programu który umozliwia proste zarzadzanie stronami WWW z przegladarki internetowej. Choc istota Joomla jest łatwosc i prostota obsługi, to tworzone przy jej wykorzystaniu projekty beda przykładem wykorzystania najnowoczesniejszych technologii informatycznych. Joomla zostało stworzone w PHP/MySQL, korzysta z XML, DHTML, JavaScript umozliwiajacych dynamiczna zmiane zawartosci. Celem_tej_pracy_jest zobrazowanie potencjału tkwiacego w Joomla oraz przyblizenie zasad jej działania. W ostatniej czesci przedstawiony został sposób implementacji najwazniejszych funkcji Joomla z wykorzystaniem ich_w_inzynierii_srodowiska. Dla nadlesni_Wegier_órka stworzono portal, którego zadaniem jest wypromowac dane nadlesnictwo, walory turystyczne, informacje o nim, jego działalnosc w zakresie ochrony srodowiska i gospodarki lesnej. Ma równiez przedstawic oferte handlowa skierowana do potencjalnych klientów oraz zachecic zainteresowane osoby do wyrazenia swoich opinii na forum internetowym, poprzez ankiety lub sondy. Na koniec przedstawiono niedoskonałosci oraz zagrozenia wynikajace z uzytkowania darmowych systemów CMS.